เกณฑ์คัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง Admissions 56

UploadImage

ตารางการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง(Admissions)
ประจำปีการศึกษา 2556

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. มหาวิทยาลัยทักษิณ
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10. มหาวิทยาลัยนครพนม
11. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
12. มหาวิทยาลัยนเรศวร
13. มหาวิทยาลัยบูรพา
14. มหาวิทยาลัยพะเยา
15. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
16. มหาวิทยาลัยมหิดล
17. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
19. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
20. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

21. มหาวิทยาลัยศิลปากร
22. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
23. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
24. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
25. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
26. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
27. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
28. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
29. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
30. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
31. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
32. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
33. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
34. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


**ตอนนี้ ยังออกมาแค่ 4 มหาลัย นะครับ
ถ้ามีการเพิ่มของมหาลับอื่นจะ Update ให้เรื่อยๆ ครับ ^^