รับตรง โควตาเรียนดี/พื้นที่ ม.เทคโนฯพระนครเหนือ 56

UploadImage

การรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี/พื้นที่
หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระพระนครเหนือ


เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2555 

ข้อมูลการรับสมัคร

1. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (เรียนที่วิทยาเขตปราจีนบุรี)
- รับผู้กำลังศึกษา ระดับ ม.6 ปวช.และ ปวส.
- GPA 3.00 ขึ้นไป

2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เรียนที่วิทยาเขตปราจีนบุรี)
- รับผู้กำลังศึกษา ระดับ ม.6
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 (โควตาเขตพื้นที่) และ 3.00(
โควตาเรียนดี)

3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (เรียนที่ กรุงเทพมหานคร)
- รับผู้กำลังศึกษา ระดับ ปวช.และ ปวส.
- GPA 2.75
- GPA คณิต ไม่ต่ำกว่า 2.50

4. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (เรียนที่ กรุงเทพมหานคร)
- รับผู้กำลังศึกษา ระดับ ม.6 และ ปวช.
- GPA 2.75 ขึ้นไป และ 3.00 ในหลักสูตรศิลปบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจ