สวทช.รับนักศึกษาร่วมโครงการ “เถ้าแก่น้อย S&T”

UploadImage

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)จัดโครงการเก้าแก่น้อย เพื่อให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมและเตรียมความพร้อมในการจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจ แก่นักศึกษาที่ประสงค์ที่จะ
ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีและสามารถในการเริ่มต้น ธุรกิจได้ทันทีหลังจากจบมหาวิทยาลัย

โครงการเก้าแก่น้อย ว&ท มีเป้าประสงค์หลักเพื่อเตรียมตัวและช่วยเหลือนักศึกษาให้มีความเข้าใจและ สามารถจัดตั้งธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการ ตลอดถึงการช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยี ที่มีศักยภาพสามารถขยายตลาด หรือเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งตลาดในประเทศ และต่างประเทศอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน การดำเนินโครงการจะำดำเนินโดย “ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช.” (NSTDA Business Incubation Center) ซึ่งจะประกอบด้วย การจัดสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจเทคโนโลยี อาทิ จัดพื้นที่สานักงานและเครื่องอำนวยความสะดวก การจัดฝึกอบรมขั้นพื้นฐานในการประกอบธุรกิจ การให้คำปรึกษาด้านเทคนิค ธุรกิจ กฎหมาย การตลาด การบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร และการให้เงินทุนตั้งต้นในการเริ่มดาเนินกิจการ การจดทะเบียนบริษัท/พาณิชย์ เพื่อให้เกิดการเริ่มต้นการประกอบธุรกิจอย่างแท้จริง

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่มีความสนใจจะเป็นผู้ประกอบการ

นิสิตหรือนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบัณฑิตที่มีความมุ่งมั่นจะเป็นผู้ประกอบการ โดยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนยีไปตอบโจทย์ของอุตสาหกรรม โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

3.1 ผู้ที่ต้องการนำผลงานวิจัย หรือ พัฒนาสินค้าหรือบริการทางเทคโนโลยีออกสู่ตลาด

3.2 ผู้ที่เข้าร่วมโครงการแข่งขันนวัตกรรมต่าง ๆ เช่น การประกวดโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest: NSC) หรือ

3.3 ผู้ที่สนใจเข้าโครงการบ่มเพาะใมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติขั้นต้นของผู้เข้าร่วมโครงการ

อายุ

อายุไม่ต่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร

การศึกษา

นักศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือบัณฑิตผู้จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี

รายละเอียดโครงการ