วิทย์คอม วิศวะคอม ICT ต่างกันอย่างไร

หลายคนคงสงสัยว่า วิทยาศาสตร์คอม กับ วิศวะคอม ต่างกันอย่างไร ??
งั้นเรามาดูกันแบบชัดเลยครับว่าหลักสูตรต่างกันอย่างไรบ้าง


สาขาคอมพิวเตอร์เมืองไทย แบ่งออกเป็น 5 สาขาหลัก คือ
1 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  (Computer Science: CS)
2 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  (Computer Engineering: CE)
3 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์   (Software Engineering: SE)
4 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information Technology: IT)  หรือ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (Information Technology and Communication: ICT)
5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (Business Computer: BC)  หรือระบบสาระสนเทศทางธุรกิจ    (Business Information System: BIS)

ขอบเขตเนื้อหา

1 ฮาร์แวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
2 โครงสร้างพื้นฐานระบบ
3 เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟแวร์
4 เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
5 ประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
.........................................................................................................................................................
โครงสร้างหลักสูตร


รายละเอียดวิชาเฉพาะด้าน


หวังว่าคงจะพอเข้าใจ้ ว่าแต่ละสาขาเรียนต่างกันอย่างไร จะได้เลือกเรียนในสาขาคอมพิวเตอร์ที่ตัวเองสนใจจริงนะครับ ไม่ใช่ว่าจะต้องยิดติดว่าจะต้องเป็นวิศวะเท่านั้นนะ ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก กระทรวงศึกษาธิการ