คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพรับนักศึกษาใหม่

           UploadImage                                                                         
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(Certificate Program for Practical Nurse)คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ โอกาสก้าวหน้า หางานทำง่าย ภายใต้การรับรองจากสภาการพยาบาล เปิดรับนักศึกษาใหม่
                                                                                                                                                                             
วัตถุประสงค์ของการเปิดหลักสูตร

   เพื่อผลิตผู้ช่วยพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่ ไม่รุนแรงไม่ซับซ้อน มีทักษะและคุณธรรมโดยยึดมั่นสัจจะ-บริการด้วยน้ำใจไมล์ที่สอง พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีภาวะผู้นำจริยธรรมและเป็นบุคคลที่พร้อมด้วยวุฒิ ภาวะ ให้บริการพยาบาลโดยนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. ปวท. ปวส.  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

เพศชายหรือหญิงอายุระหว่าง 18-35 ปี

เพศหญิง ความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร และมีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม              

เพศชาย ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และมีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม

มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคหรือภาวะที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ระยะเวลา 1 ปี ตลอดหลักสูตร 49,000 บาท ชำระเมื่อลงทะเบียนเรียน

เงื่อนไขการรับสมัคร

สอบข้อเขียน 2 วิชา คือ ภาษาอังกฤษ และ ความรู้พื้นฐานทางสุขภาพ

สอบสัมภาษณ์

ตรวจร่างกายเบื้องต้น

เอกสารประกอบการสมัคร

รูปถ่าย 2 นิ้ว (หน้าตรงไม่เกิน 6 เดือน) 3 รูป

ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน

สำเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือ สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี 1 ฉบับ

หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี) 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท

วิธีการสมัคร  

สมัครด้วยตนเอง ที่ สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแก้วนวรัฐ (ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค)

รับสมัครตั้งแต่วันที่  2  กรกฎาคม – 31  สิงหาคม  55  (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)


ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค โทร.  0-5330-6418 ต่อ 4102 , 4140    สายตรง โทร.  0-5324-7675

อาจารย์ ยุคนธร สันติธรรม โทร.  0-5330-6418 ต่อ 4107  หรือ   08-9632-0532
สำนักประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ โทร.  0-5385-1478 ต่อ 240 , 241

       http://nurse.payap.ac.th  และ  http://www.payap.ac.th