อยากเรียน สัตวแพทย์ ต้อง ทำอย่างไร !!??

มหาวิทยาลัยที่ได้รับรองจากสภาสัตวแพทย์ มี 6 สถาบันคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ ม.มหิดล ม.ขอนแก่น ม.เชียงใหม่ ม.ขอนแก่น และ ม.เทคโนโลยีมหานคร ถ้าจบจาก 6สถาบันนี้จะ
สามารถขอใบประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์แน่นอนจ้า(นอกจากนี้ยังมี ม.สงขลานครินทร์ ที่ได้ข่าวมาว่าจะเปิดสอนในปี2556)
เส้นทางสู่ สัตวแพทย์ หลัก ๆ จะมีด้วยกันอยู่ 2 ทางนะครับ
1  รับตรง โควตา
2  Admission กลาง
 
วิธีรับตรงแบบพิเศษ
 
โครงการบุตรเจ้าของฟาร์ม โดยจะเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.75 คณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.75 ภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า
2.5 กลุ่มวิชาอื่นๆ 2.0 รับสมัครช่วงเดือนกันยายน จำนวน 10 คนโดยใช้ผลคะแนน GAT-PAT2
 โครงการจุฬาฯ ชนบท เป็นโครงการสำหรับเด็กชนบทที่มีผลการเรียนดี โดยจะได้รับทุนการศึกษาด้วยครับ  น้องๆ เข้าไปที่ http://www.rural.chula.ac.th
โควตานักกีฬา

วิธีรับตรงแบบปกติ
ปีการศึกษา 2554  มีรับสมัครนะครับ  แต่ปีการศึกษา 2555 จุฬา ไม่ได้เปิดรับแล้ว  สำหรับปีนี้ก็คิดว่าไม่รับนะครับ ยังไงรออ่านระเบียบการอีกครั้ง
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ก่อนอื่นขอแนะนำเว็บบอร์ด  รวม นักศึกษาสัตวแพทย์ ของ มหาวิทยาลัยเกษตรจ้า  มีรุ่นพี่คอยคุยและให้คำปรึกษา กับน้อง ๆ อยู่เยอะเลย เข้าไปคุยกันได้   http://unigang.com/Article/4168
โควตาพิเศษสำหรับบุตรเกษตรกร
โดยจะเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.75 คณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.75 ภาษาอังกฤษไม่ตำกว่า 2.5 กลุ่มวิชาอื่นๆ 2.0 รับสมัครช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม จำนวน 10 คน โดยใช้ผลคะแนนGAT-PAT และ GPAX ในการพิจารณาคัดเลือกจ้า
 
โควตาเด็กดีมีคุณธรรม
เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม สิงห์บุรี ลพบุรี และชัยนาท มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัด นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี
สมุทรสงคราม สิงห์บุรีและชัยนาท ไม่น้อยกว่า 1 ปีโดย คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 ในแผนการเรียน
ต้องศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และเกรดในกลุ่มสาระไม่ต่ำกว่า   2.75 รับสมัครช่วง ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน
โควตานักกีฬา     รับสมัครช่วงเดือน  ตุลาคม
โควตาโครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิต  รับสมัครช่วงเดือน  พฤษจิกายน
 
โควตาวิทยาเขต
เป็นโควตาที่ให้สิทธิ์กับนักเรียนที่ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6ที่มีผลการเรียนสะสมมากกว่า 3.00 ของโรงเรียนที่อยู่ในเขตจังหวัดหรือ
จังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดลกลุ่มกาญจนบุรี เป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกับวิทยาเขตศาลายาและวิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งได้แก่
  • นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรีและสุพรรณบุรี (ไม่รวมโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์) รับ 4 คน
  • กลุ่มนครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกับวิทยาเขตนครสวรรค์ซึ่งได้แก่ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร กำแพงเพชร และเพชรบูรณ์  รับ 4 คน
  • กลุ่มอำนาจเจริญ เป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกับวิทยาเขตอำนาจเจริญ ซึ่งได้แก่ อำนาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร และร้อยเอ็ด รับ 2 คน
  • โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในเครือข่ายความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยมหิดล รับ 2 คน
 โครงการพัฒนาสัตวแพทย์
รับผู้ที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเป็นผู้ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ฟาร์ม หรือใบรับรองสถานประกอบการบำบัดโรคสัตว์ หรือใบอนุญาตจัดตั้งสวนสัตว์สาธารณะ หรือสถานแสดงสัตว์น้ำ  จำนวน 3 คน
โควตาโครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ
โครงการนี้น้องทุกคนทั่วประเทศสามารถสมัครได้ครับผม แต่ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 4 เทอมการศึกษา มากกว่า 3.00 นะครับทั้ง 2 โควตาของมหิดล เปิดรับสมัครช่วงเดือน สิงหาคม ถึง กันยายน
 
ทุกโครงการต้องสอบ 7 วิชาสามัญทั้ง 7 วิชา จัดสอบโดย สทศช่วงเดือน มกราคม
สัดส่วนของคะแนนในแต่ละวิชาที่ใช้คัดเลือก

คณิตศาสตร์
100
ฟิสิกส์
100
เคมี
100
ชีววิทยา
100
ภาษาอังกฤษ
100
ภาษาไทย
50
สังคมศึกษา
50

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โคงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน วมว
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
โรงเรียนราสีมาวิทยาลัย
จำนวนรับ 2 คน   
เกณฑ์การรับสมัคร  GAT 70 % PAT2 30%
 
โควตาภาคเหนือ   
 
17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูร์ ตาก กำแพงแสน สุโขทัย พิจิตร และ อุทัยธานี
 
สอบช่วงเดือน ธันวาคม 
 
วิชาที่ต้องสอบ  ภาษาไทย สังคม อังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

จำนวนรับ 45 คน
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
โครงการพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
 
 
กลุ่มผู้สมัคร ผู้สมัครต้องเลือกสมัครในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ดังต่อไปนี้
๑.๑ กลุ่มบุคคลทั่วไป
๑.๒ กลุ่มลูกเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์
๑.๓ กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
๑.๔ กลุ่มบุคลากรกรมปศุสัตว์
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร

๒.๑ กลุ่มบุคคลทั่วไป ผู้สมัครในกลุ่มบุคคลทั่วไป ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๒.๑.๑ ต้องส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย ของโรงเรียนมัธยมในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือส านักงานการศึกษาเอกชนหรือเทียบเท่า
๒.๑.๒ ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๒.๑.๓ ไม่เคยต้องพ้นสภาพจากความเป็นนักศึกษาในสถาบันใดๆ เพราะความผิดทางวินัย
๒.๑.๔ เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 
เกณฑ์การคัดเลือก  เคมี ชีวะ อังกฤษ คณิตศาสตร์ ความถนัดสัตวแพทย์

รับสมัครช่วงเดือน  ธัวาคม ถึง กุมภาพันธ์
สอบช่วงเดือน    มีนาคม

ตัวอย่างระเบียบการ  http://reg2.kku.ac.th/eregistration/2555/vet/vet2555.pdf
 
 
โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาในชั้น  ม.6 และ ศึกษาอยู่ในโรงเรียนในภาคอีสาน