รวมรับตรง "มจธ." ที่เปิดรับและกำลังจะรับ

UploadImage

ช่วงนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กำลังเปิดรับรับผู้จบการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นม.ปลาย รวมทั้งกำลังจะเปิดรับในระบบรับตรงโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

เพราะฉะนั้น น้อง ๆ ที่สนใจเข้าศึกษาต่อ มจธ. จึงควรมีการเตรียมความพร้อม ในเรื่องของเกณฑ์การรับสมัคร รวมทั้งกำหนดการต่าง ๆ ซึ่งต้องจดจำหรือบันทึกไว้ให้แม่นว่าจะสอบเมื่อไหร่ ต้องใช้ผลงาน หรือคะแนนอะไรบ้าง

วันนี้พี่ ๆ ทีมข่าว เลยนำข้อมูลการรับตรงของมจธ.มาฝากกัน โดยเฉพาะเรื่องของกำหนดการและเกณฑ์การรัับสมัครของโครงการ ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งมีดังนี้...

โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี

เปิดระบบรับสมัคร วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2555

กำหนดการ โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี


เกณฑ์การรับสมัคร โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี


โครงการคัดเลือกตรง ความสามารถพิเศษ และทุนเพชรพระจอมเกล้า

เปิดระบบรับสมัคร วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555

กำหนดการ โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษ และทุนเพชรพระจอมเกล้า


เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติในการรับทุน โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษ และทุนเพชรพระจอมเกล้าโครงการคัดเลือกตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT

เปิดระบบรับสมัคร วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2555

กำหนดการ โครงการคัดเลือกตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT


เกณฑ์การรับสมัคร โครงการคัดเลือกตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT

หมายเหตุ

ผู้สมัครที่สนใจสมัครโครงการคัดเลือกตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT ทั้งวุฒิ ม.6 และ ปวช. ต้องสอบ GAT/PAT ตามเกณฑ์ที่ คณะ/ภาควิชา กำหนด

สทศ. เปิดรับสมัครสอบ GAT/PAT : วันจันทร์ที่ 2 – วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2555

สอบ GAT/PAT : วันเสาร์ที่ 6 – วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2555

ประกาศผลสอบ GAT/PAT : วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555


โครงการ Direct Admission

เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 เปิดระบบรับสมัคร วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2555

กำหนดการ โครงการ Direct Admission เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เกณฑ์การรับสมัคร โครงการ Direct Admission เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออก

สรุปโครงการรับนักศึกษาของมจธ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับผู้จบการศึกษา หรือกำลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ , สายคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ , สายภาษาอังกฤษ – ภาษาต่างประเทศ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

โครงการที่เปิดรับนักศึกษา

1. โครงการโควตา

โควตาสมาคมนักศึกษาเก่า

โควตา 2B-KMUTT

โควตาจาก สอวน. (มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์)

โควตาโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน (สวทช.)

โควตาทุนสาธิตเสริมสมองของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โควตาทายาทการพิมพ์

โควตาสิทธิ์บุตรบุคลากรของมหาวิทยาลัย

โควตาสถานศึกษาเครือข่ายคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

2. โครงการคัดเลือกตรง

ด้านความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า

โครงการคัดเลือกตรง

โครงการ Active Recruitment

3. โครงการรับนักศึกษาระบบ Admissions กลาง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น