รวมรับตรง ม.ศิลปากร ปีการศึกษา 2556

UploadImage

กำหนดการรับตรง และโครงการพิเศษต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่กำลังเปิดรับและจะเปิดรับในปีการศึกษา 2556

โครงการรับตรงที่กำลังเปิดรับ

 1. โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.
          
2. โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข.

   
3. โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนผู้มีความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

          
4. โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม


เปิดรับหลักสูตรปริญญาตรี โครงการรับเพิ่มพิเศษ 56

1.สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และสาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี


2.สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

3.สาขาธุรกิจวิศวกรรม


โครงการรับระดับปริญญาตรีทั้งหมดของม.ศิลปากร

1.สอบคัดเลือกโดยผ่านระบบกลาง (Admissions)

2. สอบคัดเลือกโดยวิธีโควตาพิเศษ (ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร ก.ค. 55– ต.ค. 55)

คุณสมบัติเฉพาะ

             -    คุณสมบัติเฉพาะ (เพิ่มเติม) โรงเรียนของผู้สมัครจะต้องอยู่ในเขตจังหวัด 28 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี

             -    หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ กองบริการการศึกษา

             -    รายละเอียดเพิ่มเติม : www.eds.su.ac.th

 3. โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก. (ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร มิ.ย. 55– ก.ค. 55)

คุณสมบัติเฉพาะ
         
               1. ต้องได้ลำดับที่ 1 – 10 ของโรงเรียน ในสายวิทย์คณิต โดยให้ทางโรงเรียนเป็นผู้จัดลำดับมาให้

               2.  เกรดเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3.00 นับถึงภาคการศึกษาปลายของชั้น ม.5

 
 4.  โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. (ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร มิ.ย. 55– ก.ค. 55)


คุณสมบัติเฉพาะ

              -   คุณสมบัติเฉพาะ (เพิ่มเติม) สำหรับทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.75 นับถึงภาคการศึกษาปลายของชั้น ม.5
        

5.โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยา ศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โรงเรียนในกลุ่มจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์) (ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร มิ.ย. 55– ก.ค. 55)

คุณสมบัติเฉพาะ
               -  คุณสมบัติเฉพาะ (เพิ่มเติม) ต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป (เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมตอนปลาย ม.4-ม.5 นับถึงเทอมปลายของชั้น ม.5)
          

6. โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม (ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร มิ.ย. 55– ก.ค. 55)

คุณสมบัติเฉพาะ
        
             1.    เป็นผู้นำในการช่วยเหลือ หรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน

             2.    ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาไม่น้อยกว่า 3.50 นับถึงภาคปลายของชั้น ม.5
      

7.โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ (ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร มิ.ย. 55– มี.ค. 56)
            ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ
            ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
            ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
            ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
            ภาควิชาวิศวกรรมวิศวกรรมเครื่องกล
            ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คุณสมบัติเฉพาะ

               -    คุณสมบัติเฉพาะ (เพิ่มเติม) แต่ละสาขาวิชาจะไม่เหมือนกันให้อ่านที่ใบประกาศรับสมัครเป็นหลัก

       หมายเหตุ ข้อมูลการรับสมัครสอบคัดเลือก ในแต่ละปีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ให้ยึดประกาศโครงการเป็นหลัก