ม.ศิลปากร แจกทุนคนเก่งวิทย์-คณิตย์เรียนต่อป.ตรี

UploadImage

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะจัด
สรรทุนการศึกษาสำหรับผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในโครงการรับนัก ศึกษาจากโรงเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ที่มีผลการเรียนดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงื่อนไขการให้ทุนการศึกษา

1. จะต้องเป็นผู้ที่มีผลคะแนนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาจาก โรงเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 อยู่ในลำดับที่ 1 ของสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี และสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

2. เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องสอบได้คะแนนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการรับนัก ศึกษาจากโรงเรียนส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2555 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม

3. ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556

4. หากผู้ได้รับทุนการศึกษาตามข้อ 3 . สามารถศึกษาโดยได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมตั้งแต่  3.50 ขึ้นไปในทุกปีการศึกษาต่อเนื่องกันจะได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวตลอด 4 ปีการศึกษา

5. หากผู้ได้รับทุนการศึกษาตามข้อ 4. พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ลาพักการศึกษา โอนสังกัดคณะวิชา หรือเปลี่ยนสาขาวิชาเอกจะถือว่าผู้ได้รับทุนการศึกษาสละสิทธิการรับทุนการ ศึกษา ในภาคการศึกษานั้นๆ

จำนวนทุนการศึกษา

1.สาชาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์   1  ทุน ทุนละ 20,000  บาท ต่อปีการศึกษา


2.สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 1  ทุน ทุนละ 20,000  บาท ต่อปีการศึกษา
3.สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี   1  ทุน ทุนละ 15,000  บาท ต่อปีการศึกษา

4.สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 1  ทุน ทุนละ 15,000  บาท ต่อปีการศึกษา

5.สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 1  ทุน ทุนละ 20,000  บาท ต่อปีการศึกษา

6.สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1  ทุน ทุนละ 20,000  บาท ต่อปีการศึกษา

ดูรายละเอียด http://www.eng.su.ac.th/_2012/files/ad_3_2.pdf