กทม. จับมือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมผลิตบุคลากรด้านการแพทย์สู่สังคม

UploadImage

       ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย
นายแพทย์พีระพงษ์  สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหานคร รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และพลโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นพดล วรอุไร คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ลง นามในบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์ ระหว่างกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อร่วมมือกันในการผลิต บุคลากร ด้านการแพทย์ให้มีปริมาณเพียงพอ และพร้อมด้วยคุณภาพ มาตรฐาน เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ด้วยการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน เพื่อใช้ในการดำเนินการและร่วมกันบริหารจัดการในการผลิตแพทย์อย่างมี ประสิทธิภาพ ออกไปรับใช้สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เขตภาคเหนือตอนบน

โดยโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงพยาบาลกลางและโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ทันสมัย มีศักยภาพและความพร้อม เป็นสถาบันหลักในการร่วมผลิตแพทย์ ร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จากข้อตกลงดังกล่าวทั้งสองสถาบันจะร่วมกันผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์ อาทิ แพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาล ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ ทางการแพทย์ที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกพื้นที่โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนบน

โดยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะสอนในชั้นเตรียมแพทย์ และชั้นปรีคลินิค คือ ชั้น 1-2-3 โรงพยาบาลกลางและโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จะร่วมดำเนินการ สอนในชั้นคลินิก คือ ชั้นปีที่ 4-5-6 ให้พร้อมออกไปเป็นกำลังหลักในด้านการแพทย์ การสาธารณสุขดูแลสุขภาพของประชาชนต่อไป