รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร 2556

alt
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ใน
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุายน 2555 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2555

ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2556
ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) โควตารับตรงทั่วประเทศ

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) โครงการแผนการเรียนสามปีครึ่ง

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
 
หน้าเว็บไซต์หลักการรับสมัคร  http://dbs.csc.ku.ac.th/Admission/#