ยอดเรียนรามฯลดฮวบชี้เด็กจบมัธยมน้อยลง สถาบันอื่นเปิดเพียบ

UploadImage

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระบุยอดนักศึกษาในปีการศึกษา 2555 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ทำให้รายได้ลดตาม ซึ่งเป็นผลจากจำนวนนักเรียนจบมัธยมศึกษาน้อยลง ประกอบกับ
สถาบันอุดมศึกษาได้เปิดสาขาวิชาต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิด เผยว่า ในปีการศึกษา 2555 ยอดนักศึกษาใหม่ที่สมัครเรียนในมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีจำนวนกว่า 57,000 คน ลดน้อยลงเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2554 ซึ่งมีประมาณกว่า 70,000 คน และในภาคการศึกษาที่ 2 อาจลดลงอีกถึงร้อยละ 60 ซึ่งเป็นผลมาจากจำนวนนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาลดน้อยลง นอกจากนี้สถาบันอุดมศึกษาได้เปิดสาขาวิชาต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้รายได้ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงลดลง อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยรามคำแหงต้องลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและเพิ่มรายได้จากการให้ บริการวิชาการด้านต่าง ๆ ทดแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวด้วยว่า จะนำระบบอาจารย์ที่ปรึกษากลับมาใช้ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาจำนวนนักศึกษาลดลงได้ระดับหนึ่ง โดยจะจัดอาจารย์รับผิดชอบให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นกลุ่ม และแยกตามคณะ ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจและต้องการมาเรียนมากขึ้น

ข่าว-สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์