วช. เปิดรับสมัครประกวดผลงาน “ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ปี 56”

UploadImage

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการ “ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่” เปิด รับ นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศทั้งระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ส่งแบบเสนอผลง
านประดิษฐ์คิดค้นพร้อมรูปถ่ายผลงาน เพื่อเข้าร่วมประกวดในโครงการ “ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่” ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2556

    ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการฯ วช. เปิดเผยว่า วช. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้จัดงาน “วันนักประดิษฐ์” เป็นประจำทุกปี ดังนั้น วช. จึงจัดให้มีโครงการ “ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีแข่งขันประกวดนวัตกรรมด้านสิ่งประดิษฐ์ ของเยาวชนนิสิต นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา เยาวชนที่สนใจสามารถสมัครขอรับทุนสนับสนุนจาก วช. ได้ โดยปีนี้แบ่งประเภทของการประกวดเป็น 5 ประเภท ได้แก่

    1.) สิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร (ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา อ้อย ปาล์มน้ำมัน)

    2.) สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานทางเลือก

    3.) สิ่งประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

    4.) สิ่งประดิษฐ์เพื่อการป้องกันและแก้ปัญหาภัยพิบัติและฟื้นฟู และ

    5.) สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์สำหรับผู้ทุพพลภาพและด้อยโอกาส

   ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอผลงานได้ที่ http://rrm.nrct.go.th และ http://www.nrct.go.th

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข  0 2579 2288

และส่งแบบเสนอโครงการผลงานประดิษฐ์คิดค้นมายัง ส่วนวิจัยเกียรติคุณ ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2555 ในเวลาราชการ