โวยคุรุสภาไม่รับรองหลักสูตรครูจุฬาฯ 4 ปีครึ่ง


  คณบดี ครุฯ จุฬาฯ โวย คุรุสภา ไม่รับรองปริญญานิสิตที่เรียนหลักสูตร 5 ปี แต่จบในระยะเวลา 4 ปีครึ่ง ชี้ ทำมาหลายรุ่นเพิ่งไม่ผ่าน ปีนี้ ระบุ ไม่ควรปิดกั้นโอกาสเด็กเก่งที่มีความสามารถ ย้ำ ไม่จำเป็นต้องฝึกสอนใน
ภาคเรียนสุดท้ายของปีที่ 5 แต่ฝึกสอนในเทอม 2 ของปี 4 หรือเทอม 1 ของปี 5 ก็ได้
       
       ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี คณบดี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ทางจุฬาฯ ได้เสนอสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อให้การรับรองปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552 (หลักสูตร 5 ปี) ในส่วนของนิสิตสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 4 ปีครึ่ง หรือไม่ต่ำกว่า 9 ภาคการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาของโปรแกรมปกติ และโปรแกรมเกียรตินิยม และการลงทะเบียนเรียนของนิสิตแต่ทางครุสภาไม่รับรอง และขอให้จุฬาฯกลับดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนการศึกษา คือ กำหนดให้นิสิตออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ตามเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด สำหรับระยะเวลาการศึกษาจบได้ภายในไม่ต่ำกว่า 5 ปี หรือ 10 ภาคการศึกษา
       
       ทั้งนี้ ตน ไม่เห็นด้วยที่คุรุสภากำหนดว่า นิสิตครูจะต้องออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 และจบการศึกษาได้ภายในไม่ต่ำกว่า 5 ปี หรือ 10 ภาคการศึกษา เพราะจริงๆ แล้ว เด็กที่เรียนเก่ง สามารถที่จะเรียนครบตามหลักสูตรกำหนด แต่ใช้เวลาไม่มาก ดังนั้น เราไม่ควรที่จะไปปิดกั้น อย่างที่คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ มีเด็กกลุ่มนี้ ประมาณ 10% จากนิสิต 350 คน อีกทั้งตนเห็นว่า การออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในบางสาขา ไม่จำเป็นจะต้องออกฝึกตามที่คุรุสภากำหนด แต่อาจจะฝึกช่วงที่นิสิตเรียนอยู่ปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 และปี 5 ภาคเรียนที่ 1 ก็ได้ และหลังจากฝึกประสบการณ์ก็จะได้นำความรู้มาแลกเปลี่ยนกัน และเตรียมตัวออกไปทำงาน
       
       “ที่ ผ่านมา ครุศาสตร์ จุฬาฯ ก็ผลิตนิสิตครูที่เรียนภายใน 4 ปีครึ่งจบ และฝึกงาน ตอนอยู่ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 และปี 5 ภาคเรียนที่ 1 ไปหลายรุ่นแล้ว ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไร เพิ่งมามีตอนนี้ ผมเห็นว่า บอร์ดคุรุสภา สร้างปัญหาตลอด มีข้อสังเกตกรรมการคุรสภา ทำเหมือนเป็นสภาผู้แทนราษฎร แทนที่จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านครู เพื่อที่จะได้รู้ว่าอาชีพครูพัฒนากันอย่างไร” ศ.ดร.ศิริชัย กล่าวและว่า ทั้งนี้ คณะจะต้องกลับมาดูว่าจะมีสาขาไหนที่สามารถปรับเวลาการออกไปฝึกประสบการณ์ตาม ที่คุรุสภากำหนดได้ทางคณะก็พร้อมดำเนินการ แต่ถ้าสาขาไหนทำไม่ได้ หรือจำเป็นที่นิสิตจะต้องจบภายในปี 4 ครึ่ง เราจะต้องยืนยันไปที่คุรุสภาอีกครั้ง
       
       ด้าน รศ.ดร.สมบัติ นพรัก คณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) กล่าวว่า การที่คุรุสภาไม่ต้องการให้มีนิสิตนักศึกษาจบการก่อนกำหนด เนื่องจากกลัวว่าความรู้จะไม่เพียงพอ แต่ในความเป็นจริงแล้วเราต้องยอมรับว่านิสิตครูบางคนเก่งและมีความสามารถมาก ดังนั้น ตนเห็นด้วยที่จะให้เด็กกลุ่มนี้จบก่อนกำหนด โดยคุรุสภาอาจจะอนุมัติเป็นรายกรณี ก็ได้

Credit  http://manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9550000077936