รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าค่าย สอวน.

UploadImage

      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์ ส่วนภูมิภาคของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิควิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิ
วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) จัดอบรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ให้มีความรู้ความสามารถใกล้เคียงมาตรฐานสากล และเป็นการเตรียมการคัดเลือกนักเรียนไปแข่งขันโอลิมปิควิชาการกับนานาประเทศ

โดยจะจัดอบรม 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดย ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับผิดชอบโรงเรียนในจังหวัดสงขลา ตรัง กระบี่ พังงา และ ภูเก็ต จัดเข้าค่ายฝึกอบรม ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนี้

ค่ายที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 – 26 ตุลาคม 2555 อบรมสาขาวิชาละ 35 คน และคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมในค่าย 2 สาขาวิชาละ 20 คน

ค่ายที่ 2 ประมาณเดือนมีนาคม 2556 อบรมผู้ผ่านการคัดเลือกจากการเข้าค่ายฝึกอบรม ครั้งที่ 1 รวม 5 สาขาวิชา และคัดเลือกเพื่อแข่งขันในระดับประเทศ สาขาวิชาละ 6 คน ผู้สมัคร ต้องเป็นผู้สำเร็จกำลังศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2555 ดังนี้

สาขาวิชาเคมี และ สาขาวิชาฟิสิกส์ กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 สาขาวิชาชีววิทยา กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6

มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา และ เฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ 2 ปีการศึกษาย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือต้องได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ หรือระดับภาค หรือการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

กำหนดสอบคัดเลือก ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนเครือข่ายประจำจังหวัด ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ. ภูเก็ต โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จ. พังงา โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จ. กระบี่ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จ. ตรัง และ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา
ผู้ผ่านการเข้าค่าย มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา เข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยไม่ต้องผ่านการสอบข้อเขียน สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก และเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายสูงสุด 5,000 บาท / เดือน ตามเงื่อนไขการสนับสนุนทุน

รับสมัครระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2555
ผ่านระบบออนไลน์ที่ http://www.sc.psu.ac.th/Olympiccamp

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ สอวน. ม.อ.หาดใหญ่ งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร.  07428 8028 ,
07428 8057 สายภายใน 8028 , 8057