ม.ศิลปากร รับตรง โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.


โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.ประจำปีการศึกษา 2556
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 3 กรกฏาคม 2555

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครสอบคัดเลือก   1 มิถุนายน ถึง 3 กรกฏาคม 2555
ประกาศสถานที่ทดสอบความรู้ทางวิชาการ สัมภาษ ตรวจร่างกาย
1 สิงหาคม 2555
ทดสอบความรู้ทางวิชาการ สัมภาษณ์ ส่งใบรายงานการตรวจสุขภาพ
11-19 สิงหาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 17 กันยายน 2555

ยืนยันสิทธิ 18-26 กันยายน 2555

คุณสมบัติเฉพาะ
ทุกสาขาต้องสอบได้ในลำดับที่ 1-10 ของสายวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียน

ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ คนละ 500 บาท

ขอข้อมูลเพิ่มเติม
คณะวิศวกรรมศาสตร์เเละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
จังหวัดนครปฐม
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3421-9364-6 ต่อ 25126-9,25907เว็ปไซด์รับสมัคร
http://202.28.75.249/engineering2/student_apply_online/g1/insert_g1.php?g=1