ม.ศิลปากร รับตรง โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข.โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. ประจำปีการศึกษา 2556
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 3 กรกฏาคม 2555

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครสอบคัดเลือก   1 มิถุนายน ถึง 3 กรกฏาคม 2555
ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน 17 สิงหาคม 2555
สอบข้อเขียน 1กันยายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 28 กันยายน 2555

สอบสัมภาษณ์และส่งใบรายงานการตรวจสุขภาพ 13 ตุลาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 19 ตุลาคม 2555
ยืนยันสิทธิ 22-30 ตุลาคม 2555

คุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับทุกสาขาวิชา ยกเว้น สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่อไปนี้รวมกันไม่น้อยกว่า 2.75 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายม.4-ม.5 นับถึงภาคการศึกษาปลาย ของชั้นม.5 
                 -  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
                 -  กลุ่มสาระการเรียนรู้ิวทยาศาสตร์ 
                 -  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

เฉพาะสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.75 ของมัธยมศึกษาตอนปลายม.4-ม.5 นับถึงภาคการศึกษาปลายของชั้นม.5 

ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ คนละ 500 บาท

ขอข้อมูลเพิ่มเติม
คณะวิศวกรรมศาสตร์เเละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
จังหวัดนครปฐม
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3421-9364-6 ต่อ 25126-9,25907

เว็ปไซด์รับสมัคร

http://202.28.75.249/engineering2/student_apply_online/g2/insert_g2.php?g=2