องค์ประกอบและค่าร้อยละที่จะใช้ใน Admissions 2556...

UploadImage

ตามที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ได้กำหนดองค์ประกอบและค่าร้อยละไว้สำหรับ Admissions ในปี 2556 นะครับ

ตามลิงค์นะครับ
http://www.cuas.or.th/document/brochouradm56.pdf