ม.นเรศวร รับน้องสร้างสรรค์ชวนน้องดำนา มุ่งให้ความรู้-สามัคคี

UploadImage
 
      เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัด
กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ดำนาปลูกข้าว โดยจะให้รุ่นพี่แนะนำวิธีดำนาให้รุ่นน้อง จากนั้นให้ทำตามเพื่อเป็นการสมานความสามัคคี สอนให้รู้จักใช้ชีวิตร่วมกันในรั้วมหาวิทยาลัย รวมทั้งอาจารย์ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำนา สอนให้รู้ถึงความลำบากในการทำนารู้จักการอดทน รู้ถึงความลำบาก มีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตร่วมกัน ซึ่งนิสิตจะได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง นอกเหนือจากการเรียนภาคทฤษฏีในห้องเรียน โดยมีนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติชั้นปีที่ 1 ร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน
ณ แปลงสาธิตเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร