ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับตรงตรงประเภทเรียนดี 2556

UploadImage

ตามที่ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทเรียนดี ซึ่งจะเข้าศึกษาในปี 2556


กำหนดการและขั้นตอนการสมัคร : http://admission.kmutt.ac.th/bachelor/files/2012/06/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-2556.pdf

เกณฑ์การรับสมัคร
 
เกณฑ์การรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ : http://admission.kmutt.ac.th/bachelor/files/2012/06/Engi-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B51.pdf

เกณฑ์การรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ : http://admission.kmutt.ac.th/bachelor/files/2012/06/Sci-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B51.pdf

เกณฑ์การรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี : http://admission.kmutt.ac.th/bachelor/files/2012/06/Edu-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B52.pdf

เกณฑ์การรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ : http://admission.kmutt.ac.th/bachelor/files/2012/06/IT-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B51.pdf

เกณฑ์การรับนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ : http://admission.kmutt.ac.th/bachelor/files/2012/06/Arch-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B51.pdf

เกณฑ์การรับนักศึกษา โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย : http://admission.kmutt.ac.th/bachelor/files/2012/06/Media-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B51.pdf

>> กรุณาอ่านเกณฑ์และกำหนดการการรับสมัครก่อนเข้าสู่ระบบรับสมัคร <<


Link เข้าสู่ระบบรับสมัคร : http://admission.kmutt.ac.th/bachelor/page-admissions/admission-register