ม.เกษตร เปิดหลักสูตรวิศวฯ โลจิสติกส์ รุ่นแรก รองรับเครือข่ายโลจิสติกส์อาเซียน

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เปิดหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ รุ่นแรก มุ่งผลิตบุคลากรรองรับเครือข่ายโลจิสติกส์อาเซียนที่มีคุณภาพระดับมาตรฐาน สากล เนื่องจากประเทศไทยกำลังมุ่งสู่การ
เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน ใน ปี พ.ศ.2558 ดังนั้นโลจิสติกส์จึงเป็น 1 ใน 5 สาขาธุรกิจที่ต้องเปิดเสรีเพิ่มขึ้น  ถึง 70% อีกทั้งบุคลากรด้านนี้ยังอยู่ในสภาวะขาดแคลน โดยความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมถึง 1 แสนคน และในภาคธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์กว่า 2.85 แสนคน
 

รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เผยว่า ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยฯ ได้เปิดหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นหลักสูตร 4 ปี เป็นรุ่นแรก โดยรับเข้าศึกษาในระบบแอดมิชชั่นของ สกอ. ระบบรับตรงโดยดูผลจากคะแนนแอดมิชชั่น และระบบโควตา จำนวน 60 คน ภายใต้ความร่วมมือ โครงการเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีคณาจารย์จาก Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Logistics and Material Handling System, Department of Logistics, Magdeburg University, Germany ให้การสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและงานวิจัยด้านโลจิสติกส์ นอกจากมีอาจารย์และบุคลากรสาขาอุตสาหการ บุคลากรสนับสนุนจากศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ มก. แล้ว ยังได้ประสานความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาคเอกชนและนักวิจัยต่างชาติ ดังนั้นหลักสูตรนี้จะมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยด้านโลจิ สติกส์ การฝึกอบรม ดูงาน และการรับนิสิตฝึกงานทางด้านโลจิสติกส์

สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ จะมุ่งเน้นการเรียนการสอนให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถในการวางแผน  และจัดระบบต่างๆ ที่จำเป็นต่อระบบโลจิสติกส์ อาทิ ระบบสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์ ระบบขนถ่ายโลจิสติกส์ ระบบพัสดุคงคลังสินค้า ระบบการกระจายสินค้า เป็นต้น โดยได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร และสามารถสอบรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกร (กว.) ในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็สามารถเลือกประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้ เช่น ผู้จัดการโรงงาน วิศวกรด้านออกแบบ วิศวกรโครงการ วิศวกรด้านการขนส่งและบริการ  โลจิสติกส์ (LSPs) วิศวกรด้านเทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ฯและเทคโนโลยีการควบคุมอุ ปกรณ์งานโลจิสติกส์ขั้นสูง เป็นต้น

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน อาคาร 9 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม โทร. 0-3428 -1075 -5 ต่อ 7016 E-mail: ie.ku.kps@gmail.com และ เว็บไซต์ http://ie.eng.kps.ku.ac.th