รับตรงแบบปกติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ 2556

ประกาศ (เบื้องต้น) เกี่ยวกับการรับตรงแบบปกติ (รอบที่ 1) ของ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับปีการศึกษา 2556
- ต้องศึกษาอยู่ระดับม. 6 (ไม่รับการสอบเทียบ)
- ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมของม.4-5 รวมสี่ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.0
- หลักสูตร บัญชีบัณฑิต และบริหารธุรกิจบัณฑิต แยกรับวิทย์ และศิลป์คำนวณ โดยทั้งสองหลักสูตรใช้ GAT (50%) PAT1 (50%) เกณฑ์ผ่าน GAT+PAT1 มากกว่า 50%
- หลักสูตร สถิติศาสตรบัณฑิต แยกรับตามสาขาวิชาสถิติ การประกันภัย และ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ ทั้งสามสาขาใช้ GAT (40%) PAT1(30%) PAT2(30%) และ GAT+PAT1+PAT2 ต้องมากกว่า 50%
- รับสมัครระหว่าง 4-13 ก.ค. ที่ www.atc.chula.ac.th
- ส่งใบสมัครพร้อมหลักสฐานทางไปรษณีย์ ภายใน 4-13 ก.ค. โดยถือตราประทับวันที่ 13 ก.ค.เป็นวันสุดท้าย
- สอบ GAT, PAT รอบเดือนตุลาคม
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ (รวมตัวสำรอง) 4 ธ.ค. 2555
- สอบสัมภาษณ์ 12 ธันวาคม 2555
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 25 ธ.ค. 2555
- รายงานตัวเข้าศึกษา 28 ธ.ค. 2555
- เรียกผู้สอบได้สำรองรายงานตัว (ถ้ามี) 3 ม.ค. 56Credit http://www.facebook.com/CBSChula