รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปการ 2556 Updateหลักสูตรปริญญาตรี โครงการปกติ
       1. โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก. (New)
              -เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่
       2. โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. (New)
       3. โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนผู้มีความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
              -ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2556 
              -ประกาศทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 
              -ใบสมัครสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2556
       4. โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร (28 จังหวัด)
            - 
       5. โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
              -ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2556
              -หนังสือรับรองการทำกิจกรรม
              -เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่
       6. Admissions ติดตามกำหนดการได้ ที่นี่ 
              - ติดตามกำหนดการ Admissions
 
หลักสูตรปริญญาตรี โครงเพิ่มพิเศษ 56 

- ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ 

เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัครคลิกที่นี่