เปิดรายชื่อสถานศึกษาที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ กรอ. ปี 2555


UploadImage

กรอ.ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ปีการศึกษา 2555


รายชื่อสถานศึกษาที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ กรอ. ปีการศึกษา 2555
(ครั้งที่ 1)