มหิดลอินเตอร์รับตรงป.ตรี ครั้งที่ 1 พร้อมมีทุนมอบให้

UploadImage

มหาวิทยาลัย มหิดล อินเตอร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 โดยรับสมัครครั้งที่ 1 เริ่ม19 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2555 พร้อมมีทุนให้นักศึกษาอีกด้วย


สาขาวิชาที่เปิดรับในหลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต (B.A.)

-การออกแบบนิเทศศิลป์

-กลุ่มศิลปะสร้างสรรค์สื่อบันเทิง (สื่อภาพยนตร์, โทรทัศน์, อนิเมชั่น)

-สังคมศาสตร์ (การศึกษาระหว่างประเทศ, เอเชียอาคเนย์ศึกษา)

หลักสูตรบริหารธุรกิขบัณฑิต (B.B.A.)

- เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

- การเงิน

- ธุรกิจระหว่างประเทศ

- เคมี

- วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

- วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

- ฟิสิกส์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตย์(B.Eng.)

-วิศวกรรมศาสตร์

การสมัครเรียนระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติผู้สมัคร

      ผู้จบการศึกษาในประเทศไทย สอบผ่านการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสอบผ่านการศึกษาระดับเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

      ผู้จบการศึกษาจากต่างประเทศ สอบผ่านการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายจากประเทศนั้น และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

      ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอมสุดท้าย หรือ กำลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ ระดับเกรด 12 เทอมสุดท้าย

การสมัครสอบ

      ผู้สมัครสามารถกรอกใบสมัคร Online ทาง www.muic.mahidol.ac.th และส่งเอกสารการสมัครสอบมายังวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดการรับสมัคร ปีการศึกษา  2555 – 2556

ครั้งที่ 1

วันรับสมัคร: 19 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2555
วันสอบ: 21 – 22 กรกฎาคม 2555

ครั้งที่ 2

วันรับสมัคร: 1 – 16 ตุลาคม 2555

วันสอบ: 27 – 28 ตุลาคม 2555


ครั้งที่ 3

วันรับสมัคร: 9 – 22 มกราคม 2556
วันสอบ: 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2556


ทุนวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC SCHOLARSHIP)

       สนใจสอบเพิ่มเติมหรือติดต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ส่วนงานรับสมัครและจัดสอบ โทรศัพท์:  0-2441-5090 ต่อ 1124 หรือ 1327 โทรสาร:  02 441 0629
Email : icdad@mahidol.ac.th

www.muic.mahidol.ac.th/thai/?pang_id=115