Pre-Degree ม.รามคำแหง รับจบ ม.3 สะสมหน่วยกิตเรียน ป.ตรี


UploadImage


     มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีนโยบายจะเปิดรับสมัครผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา  เพื่อ
เตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี  ทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีพื้นฐานความรู้มัธยมศึกษาตอนต้นและผู้ที่ กำลังศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสามารถศึกษาและเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัยได้ ทำให้มีประสบการณ์และการเตรียมตัว ที่จะเข้าศึกษา ในระดับอุดมศึกษาต่อไป

และที่สำคัญหน่วยกิตสะสม ที่สอบได้ แล้วเมื่อเรียนจบชั้น ม. ปลายสามารถนำมาสมัครเข้าเป็นนักศึกษาตามระเบียบฯ ของนักศึกษาชั้นปริญญาตรี  และนำหน่วยกิตสะสมใช้เทียบโอนเพื่อศึกษาต่อเนื่องได้

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร (เพิ่มเติม) วันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2555เอกสารการสมัคร
   
ระเบียบการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา และแผนกำหนดการศึกษา ชั้นปริญญาตรี (ม.ร.1) มีเอกสารการสมัครแทรกภายในเล่มคือ

1. ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2) ตัดตามรอยปรุจากระเบียบการรับสมัคร ฯ (ม.ร.1)

2. คู่มือการกรอกและระบายระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ พร้อมใบระบายแผ่น ม.ร.25

3. เอกสารลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาที่ไม่เทียบโอนหน่วยกิต (ม.ร.36/1)

   
หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

     1. หนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ ต้องระบุวันสำเร็จการศึกษาด้วย ถ่ายสำเนาให้ชัดเจน มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

    1.1 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิที่จบมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)

         (ร.บ.1 หรือใบประกาศนียบัตร) จำนวน 2 ฉบับ สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังเรียนอยู่ ม.ปลายของ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน(กศ.น) ให้ใช้สำเนาวุฒิการศึกษาจบระดับ
มัธยม ศึกษาตอนต้น (ม.3) เท่านั้น

        ไม่อนุญาต  ให้ใช้สำเนาหนังสือรับรองว่ากำลังเรียนอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาสมัคร

    1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอื่นๆ สมัครเรียนเป็นรายกระบวนวิชา (เฉพาะบางกระบวนวิชา)

          ให้ใช้สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ (ถ่ายสำเนาเฉพาะหน้าที่มีชื่อผู้สมัครเท่านั้น)

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่หน่วยราชการออกให้ จำนวน 3 ฉบับ

4. หลักฐานอื่นๆที่ใช้ประกอบในการสมัคร กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ให้ถ่ายสำเนาจำนวน 2 ฉบับ

5. ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2)

6. คู่มือการกรอกและระบายระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ (ม.ร.25) โดยกรอกข้อความและระบายในแผ่น ม.ร.25 ให้ครบถ้วนด้วยดินสออย่างอ่อนเบอร์ 2B ขึ้นไป

7. เอกสารการลงทะเบียนเรียนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามข้อ 1.1 ให้ใช้ ม.ร. 36/1

8. เอกสารการลงทะเบียนเรียนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามข้อ 1.2 ให้ใช้ ม.ร. 36, ม.ร.37 (จำหน่ายที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในช่วงที่มีการรับสมัครฯ)

        เอกสารตามข้อ 5-7 แทรกอยู่ในระเบียบการฯ (ม.ร.1) ให้ผู้สมัครกรอกและระบายให้ครบถ้วน เอกสารตามข้อ 1-4ให้ถ่ายเอกสารขนาด A4 หรือถ่ายขนาด 21.5 x 35.3 ซม. เท่านั้น

         *** เอกสารและหลักฐานใดไม่ถูกต้องตามระเบียบการสมัครฯ หรือเป็นข้อความเท็จ มหาวิทยาลัยจะยกเลิก การสมัครเป็นผู้ศึกษารายกระบวนวิชาเพิ่อ เตรียมศึกษาระดับปริญญาตรีและไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาใดๆ ที่ได้ชำระไว้แล้ว ทั้งสิ้น
   
   
ขั้นตอนการสมัครรายกระบวนวิชา (PRE-DEGREE) ด้วยตนเอง

              - สถานที่รับสมัคร :: อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช รายละเอียดแต่ละขั้นตอน

     1. ใบสมัครและขึ้นทะเบียนฯ (ม.ร.2) ผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา (PRE - DEGREE)

2. สำเนาวุฒิบัตรจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป จำนวน 2 ฉบับ (ไม่ให้ใช้สำเนาสมุดพกหรือหนังสือรับรองกำลังศึกษาอยู่มัธยมศึกษาตอนปลาย)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ฉบับ

4. คู่มือกรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ (ม.ร. 25) สำหรับแผ่นระบายให้ใส่ไว้ในคู่มือ ม.ร. 25

5. เอกสารลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36/1) กรณีวุฒิจบ ม.ต้น ลงทะเบียนเรียนวิชาชั้นปีที่ 1 เท่านั้น (ม.ร.36, 37) กรณีผู้เข้าศึกษาเพิ่มเติมบางวิชา     ลงทะเบียนเรียนวิชาตามความประสงค์แล้วแต่กรณี (ให้ซื้อเอกสารดังกล่าวก่อนการสมัคร ที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช)

6. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) กรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัว-นามสกุล ให้เย็บติดคู่กับสำเนาวุฒิบัตรทั้ง 2 ฉบับด้วย
   
   
คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   
1. สอบไล่ได้ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไปหรือ

2. เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานส่วนราชการ องค์การรัฐวิสาหกิจ หรือ

3. เป็นพนักงานของหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเห็นสมควร หรือ

4. เป็นบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เข้าศึกษาได้ ทั้งนี้ ผู้ที่มีคุณวุฒิตามข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 จะต้องจบหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป

สูตรการชำระเงินสำหรับผู้เข้าศึกษารายกระบวนวิชา (PRE-DEGREE)

UploadImage

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น