สวทช. เปิดรับนักศึกษาฝึกงานในห้องแล็บ

UploadImage

            สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้

ช่วงที่ 1       สำหรับการฝึกงานเดือน มิถุนายน-กันยายน55

เปิดรับสมัครเดือน พฤษภาคม 55

พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มิถุนายน55

ช่วงที่ 2       สำหรับการฝึกงานเดือน ตุลาคม55-กุมภาพันธ์56

เปิดรับสมัครเดือน กรกฎาคม 55

พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน สิงหาคม 55

ช่วงที่ 3       สำหรับการฝึกงานเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 56

เปิดรับสมัครเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 55

พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน ตุลาคม 55

ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) - โยธี
73/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์  0-2644-8150-54
โทรสาร   0-2644-8027-29
e-mail : info@nstda.or.th