สถาบันการอาชีวศึกษา อนาคตใหม่ ต่อปริญญาตรีสายตรงจบเร็ว

UploadImage

วันนี้ ( 14 พฤษภาคม 2555 ) เวลา 09.00 น. นายสุเทพ สุวรรณกลาง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพจังหวัดนครนายก จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “ความก้าวหน้าของสถาบันการอาชีวศึกษา” โดยเชิญ
รศ.ดร.ศักดิ์ กองสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็น วิทยากรบรรยายกว่า 3 ชั่วโมง ระหว่าง 09.00 – 12.00 น. คณะครู อาจารย์ และนักเรียนทุกชั้นปีของวิทยาลัยฯ พันกว่าคน เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษด้วยความสนใจ ณ หอกีฬา วิทยาลัยการอาชีพจังหวัดนครนายก อ.เมือง จังหวัดนครนายก

รศ.ดร.ศักดิ์ กองสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ผลักดันเรื่องการจัดตั้งสถาบันการ อาชีวศึกษาทั้ง 19 แห่ง ที่ ครม.มีมติอนุมัติจะจัดตั้งในกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ภาคกลาง 5 แห่ง ภาคเหนือ 4 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 แห่ง ภาคตะวันออก 1 แห่ง และภาคใต้ 3 แห่ง สามารถให้บริการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมพื้นที่ครบทั้ง 5 ภูมิภาค เพื่อผลิตกำลังคนรองรับความต้องการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตลอดจนผลิตบุคลากรเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติด้วย โดยสถาบันการอาชีวศึกษาจะมีสถานภาพเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและ เทคโนโลยีอยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการเรียนการสอนระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่จบระดับ ปวส. ได้เรียนต่อระดับปริญญาตรีวิชาชีพสายตรงได้ต่อเนื่องและจบภายใน 2 ปี ซึ่งขณะนี้ศึกษานิเทศก์และภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันยกร่างหลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการรอไว้แล้ว จำนวน 28 สาขาวิชา

ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. .... ที่ผ่านการอนุมัติของ ครม.ในครั้งนี้ จะส่งกลับไปยังกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนาม หลังจากนั้นจะส่งไปประกาศในราชกิจจานุเษกษา เพื่อให้มีผลบังคับตามกฎหมายต่อไป(ข่าวสำนักข่าวแห่งชาติ )