ครม.รับรองให้ใช้ "ภาษาจีน" เป็นภาษาทางการในองค์กรท่องเที่ยวโลก

UploadImage

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในที่ประชุม โดยครม. มีมติเห็นชอบรับรองให้ภาษาจีนเป็นภาษาทาง
การในองค์การการท่องเที่ยวโลก โดยครม. ได้อนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอดังนี้
 
1. อนุมัติการรับรองการแก้ไขข้อ 38 ของธรรมนูญ (Statue) ขององค์การการท่องเที่ยวโลก (United Nations World Tourism Organization : UNWTO) เพื่อเพิ่มภาษาจีนเป็นภาษาทางการของ UNWTO และ 2. ให้ กก. เป็นผู้ทำหนังสือแจ้งกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือแห่งสเปน  เพื่อรับรองภาษาจีนเป็นภาษาทางการใน UNWTO

ทั้งนี้ หากผู้ลงนามไม่ใช่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  ให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอำนาจ (Full Power)

สาระสำคัญ


1. กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) โดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศแจ้งว่า ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยขอรับการสนับสนุนจากฝ่าย ไทย  ในการรับรองให้ภาษาจีนเป็นภาษาทางการของ UNWTO และต่อมาสำนักงานเลขาธิการ UNWTO ได้มีหนังสือผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมาดริด แจ้งเตือนรัฐสมาชิกเร่งรัดการดำเนินการตามกระบวนการรับรองภาษาจีน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  
1.1 ที่ประชุมสมัชชาใหญ่ UNWTO ครั้งที่ 17 ที่เมือง Cartagena ประเทศโคลัมเบีย เมื่อปี พ.ศ. 2550 มีมติเพิ่มภาษาจีนเป็นภาษาทางการของ UNWTO
   
1.2 ธรรมนูญ (Statue) ของ UNWTO ระบุให้การแก้ไขธรรมนูญ (ในกรณีนี้คือข้อมติที่ 38 ในการเพิ่มภาษาจีนเป็นภาษาทางการของ UNWTO) จะเป็นผลก็ต่อเมื่อรัฐสมาชิกสองในสามได้แจ้งรัฐผู้เก็บรักษาธรรมนูญ (เสปน) เกี่ยวกับการรับรองข้อมตินั้น โดยจะแจ้งเป็นหนังสือลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 
2. กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศแจ้งไม่ขัดข้องตามที่ทางฝ่ายจีนขอรับการสนับสนุน  เนื่องจากเป็นมติที่ผ่านความเห็นชอบมาแล้วในที่ประชุมสมัชชาใหญ่ UNWTO ตามข้อ 1.1 โดยในส่วนการลงนามขอให้เป็นการลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา  เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับ UNWTO และประสานงานด้านการท่องเที่ยวมาโดยตลอด อย่างไรก็ดี เมื่อมีการลงนามรับรองแล้ว ขอให้แจ้งผลให้ กต. ทราบเพื่อจะได้แจ้งกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือแห่งเสปนทราบต่อไป (มติชนออนไลน์)