สำนักทะเบียนและประมวลผล สจล. ประกาศเลื่อนการลงทะเบียนปริญญาตรี

UploadImage

ประกาศด่วนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกท่าน     

  เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการลงทะเบียนมีปัญหา

เป็นเหตุให้การลงทะเบียนเป็นไปอย่างล่าช้ามากเกินกว่าจะยอมรับได้

ขณะนี้ยังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีสาเหตุที่ส่วนใด

เพื่อไม่ให้นักศึกษาต้องรอลงทะเบียนนานมาก

และเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้

สำนักทะเบียนและประมวลผล จึงขอเลื่อนการลงทะเบียนออกไปก่อน

เมื่อดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จะประกาศให้ทราบต่อไป


ที่มา : สำนักทะเบียนและประมวลผล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

http://www.facebook.com/reg.kmitl