ม.หัวเฉียวฯ ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษา ถึง 15 มิ.ย. 55...!

      ด้วยทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ซึ่งมีสาขาดังต่อไปนี้

คณะนิติศาสตร์     นิเทศศาสตร์       บริหารธุรกิจ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาษาและวัฒนธรรมจีน ศิลปศาสตร์

และ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1มิถุนายน 2555 - 15 มิถุนายน 2555
เวลา 08.30 - 15.30 น. เปิดรับทุกวัน (จันทร์-ศุกร์)

"สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว"

ในวันที่สมัคร น้อง ๆ สามารถยื่นเอกสารการสมัคร
และชำระเงินค่าสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล
อาคารอำนวยการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

กรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://admission.hcu.ac.th

ที่มา :  
http://admission.hcu.ac.th/