ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัคร ป.โท บัดนี้ ถึง 31 พ.ค. 2555 (รอบที่ 2)

ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นสมควรเปิดรับสมัครผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาตามหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์(โครงการปกติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (รอบที่ ๒)

การสมัครเข้าศึกษา
สามารถ Download  ใบสมัครได้ที่ Website
: http://www.engr.tu.ac.th ,www.che.engr.th.ac.th 


การรับสมัคร
ผู้สมัครสามารถสมัครได้ ๒ วิธี
                สมัครด้วยตนเอง  พร้อมชำระค่าสมัครสอบ ๓๕๐ บาท
(สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)ได้ที่สำนักงาน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ชั้น ๖ อาคารปฏิบัติการและวิจัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่
วันที่ ๑๕ มีนาคม – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ในวันเวลาราชการ
(วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.)
โทร.๐-๒๕๖๔-๓๐๐๑-๙ ต่อ ๓๑๒๐,๓๐๔๐ มือถือ ๐๘๕-๐๔๒-๐๕๒๙

                สมัครทางไปรษณีย์ต้องดำเนินการดังนี้
                 รับสมัครตั้งแต่วันที่  ๑๕ มีนาคม – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยถือวันที่ประทับตราของที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเป็นเกณฑ์ หากพ้นกำหนดจะไม่รับพิจารณา
                ส่งใบสมัครและ ธนาณัติเป็นค่าสมัครสอบ จำนวนเงิน  ๓๕๐ บาท  (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
โดยสั่งจ่ายในนาม “หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี”คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อำเภอคลองหลวง    จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ สั่งจ่าย  ณ  ที่ทำการไปรษณีย์ “ธรรมศาสตร์รังสิต”


ที่มา : http://www.engr.tu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&dep_id=04&id=1238&catid=43&Itemid=2&lang=en