ม.นเรศวร ต้อนรับนิสิตใหม่ตามแนวแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  UploadImage

      มหาวิทยาลัยนเรศวร เตรียมจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ Beginning Camp ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ ปรับสภาพก่อนการศึกษาเล่าเรียนในรั้ว
มหาวิทยาลัยในวันที่ 26 พฤษภาคม 2555  ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

        การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย นิสิตใหม่จำเป็นต้องได้รับการปฐมนิเทศ ซึ่งถือเป็นประเพณีปฏิบัติและจำเป็นสำหรับจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่ มหาวิทยาลัย กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตได้รู้จัก และเข้าใจถึงการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยให้องค์การนิสิต ดำเนินการจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่สู่รุ่นน้องตลอดการทำ กิจกรรมร่วมกัน

ในปีนี้ องค์การนิสิตได้นำ 10 เอกลักษณ์ แบบแผนพระอัจฉริยภาพแห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มาใช้เป็นรูปแบบหลักในการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศในครั้งนี้ ภายใต้ชื่อ “Unique Code” ซึ่งมาจาก

U (Unity) คือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว

N (Niceness) คือ ความดี

I (Inspiration) คือ แรงบันดาลใจ

Q (Quality) คือ คุณภาพ

U (Universality) คือ ความเป็นสากล

E (Excellence) คือ ความเป็นเลิศ

C (Creativity) คือ ความคิดสร้างสรรค์

O (Optimism) คือ ความขยัน

และ E (Education) คือ การศึกษา

โดยดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม วัฒนธรรม ประเพณีปฏิบัติ ในการดำเนินชีวิต อาทิ กิจกรรมพิธีรับเข็มนิสิตใหม่ การจัดพิธีถวายบังคมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช การเปิดโครงการปฐมนิเทศ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งนิสิตใหม่จะได้รับทราบถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในรั้ว มหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่ “บายศรีขวัญดวงแก้ว ปกเกศเกล้าลูกสมเด็จ ฯ” การแสดง Spirit เชียร์ และการจัดกิจกรรมผูกข้อมือให้กับนิสิตใหม่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยต่อไป

          ทั้งนี้ในส่วนของการรับน้องในส่วนของคณะต่าง ๆ ทางมหาวิทยาลัยจะมีการดำเนินการจัดตั้งองค์กรเพื่อควบคุมดูแลระหว่างนิสิต กับนิสิต เช่น คณะกรรมการดูแลการรับน้องและประชุมเชียร์ (กนช.) และมีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม ซึ่งเมื่อปี 2552 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การจัดกิจกรรมการต้อนรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ได้สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศจัดขึ้น จึงทำให้ผู้ปกครองนิสิตใหม่มั่นใจกับการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร