รับตรง โครงการเพชรราชพฤกษ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม เพิ่มเติม 2555

science
 
สาขาที่เปิดรับ
1 ฟิสิกส์ 10 คน
2 ฟิสิกส์ประยุกต์ ( อิเล็กทรอนิกส์) 15 คน
3 ฟิสิกส์ประยุกต์ ( พลังงาน) 15 คน
4 คณิตศาสตร์ 5 คน
5 สถิติ 10 คน

รับจากโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด ( ไม่ใช่โรงเรียนเอกชน )
 
รับสมัคร 17-28 พฤษภาคม 2555
 รายละเอียดและ ใบสมัคร  http://science.msu.ac.th/scith5/news/2555/may-07.pdf