วิทยาศาสตร์จุฬา รับตรงหลักสูตรนานาชาติ รอบสอง

คณะวิทยา ศาสตร์  สาขาวิชาเคมีประยุกต์  (หลักสูตรนานาชาติ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    ประกาศรับนิสิตเพิ่มเติมในปีการศึกษา 2555  ใน 2 แขนงวิชา คือ

1.แขนงวิชาเคมีเพื่อการประยุกต์ด้านเคมีอุตสาหกรรมและการจัดการ
2.แขนงวิชาเคมีเพื่อการประยุกต์ด้านวัสดุ

จำนวนที่เปิดรับคือ  50  คน

โดยมีเกณฑ์การรับสมัครคือ  ต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
มีคะแนนสอบวัดความสามารถทางการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์
มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์

สมัครได้ตั้งแต่วันที่  21  พฤษภาคม 2555 - 5  มิถุนายน 2555

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-218-7600-1  
E-mail  learnbsac@gmail.com
ใบสมัคร http://www.chemistry.sc.chula.ac.th/BSAC/