โรงเรียนการเดินเรือบาร์เธอร์ รับหลักสูตรนายประจำเรือมีทุนให้

UploadImage

        โรงเรียนการเดินเรือบาร์เธอร์ จะดำเนินการเปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือและ ลูกเรือฝ่ายปากเรือ สำหรับผู้ที่จบชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบ
เท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ

คุณสมบัติของผู้สมัครทั่วไป

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.1 เป็นชาย สัญชาติไทย เป็นผู้มีความประพฤติดี ความสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร

1.2 เป็นผู้มีสายตาปกติ ไม่บอดสี

1.3 เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ มีความสามารถในการว่ายน้ำได้เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานในทะเลได้ไม่เป็นโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ

1.4 ผ่านการตรวจสายตา และตรวจสอบความสมบูรณ์ของร่างกายเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่โรงเรียนการเดินเรือบาร์เธอร์แล้ว

1.5 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

1.6 ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาอื่นใด เพราะเหตุประพฤติชั่วเพราะการกระทำความผิดหรือผิดวินัย หรือมีความประพฤติไม่เรียบร้อย

1.7 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขันใด ๆ

1.8 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญ โดยความบริสุทธิ์ใจ

คุณสมบัติข้างต้นหากตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือปรากฏว่าเป็นความเท็จ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นก่อนหรือภายหลังที่เข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์แล้วก็ ตาม ให้ถือว่าสละสิทธิในการสอบคัดเลือก หรือหมดสภาพจากการเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ทันทีโดยจะไม่คืนเงินค่า ธรรมเนียมทุกรายการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์จะต้องผ่านกระบวนการสอบคัด เลือกของโรงเรียนการเดินเรือบาร์เธอร์ทุกรายวิชาและทุกขั้นตอน

นอกจากนี้ทางสถาบันยังมีการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับผู้ที่สนใจ

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดมาได้ที่
โรงเรียนการเดินเรือบาร์เธอร์
หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 707 – 8616 – 8
หรือที่เบอร์ 086-3777198

อีเมล์ http://www.bimsmaritime.com ได้ทุกวันและเวลาราชการ