5 อันดับสาขายอดฮิต มทร.ธัญบุรี

UploadImage

     ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ มทร.ทั้ง 9 แห่งเปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2555 ร่วมกัน ซึ่งปรากฏว่ามีผู้มา
สมัครทั้งสิ้น 42,791 คน

แบ่งเป็นผู้ที่สมัครเฉพาะ มทร.ธัญบุรี 15,546 คน ซึ่ง มทร.ธัญบุรี มีแผนรับนักศึกษา จำนวน 6,969 คน แบ่งเป็น หลักสูตร 4 ปี รับตรง 3,914 คน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทียบโอน 1,780 รวม 5,694 คน รับจากคะแนนแอดมิสชั่น 1,275 คน

โดย 5 อันดับแรกจากการรับตรงที่มีนักศึกษาสนใจเข้าสมัครสอบเมื่อเทียบเป็น เปอร์เซ็นต์พบว่า กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีจะได้รับความสนใจมาก ได้แก่ เทคโนโลยีถ่ายภาพยนตร์ รับ 15 คน สมัคร 1,514 คน วิศวกรรมไฟฟ้า รับ 20 คน สมัคร 1,385 คน มัลติมีเดีย รับ 15 คน สมัคร 950 คน คอมพิวเตอร์ศึกษา รับ 10 คน สมัคร 598 คน และออกแบบนิเทศศิลป์ รับ 10 คน สมัคร 532 คน

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า 5 อันดับแรก ที่นักศึกษาสนใจสมัครสอบส่วนใหญ่จะมีความเกี่ยวข้องกับ การใช้คอมพิวเตอร์ เพราะ ปัจจุบันเราให้ความสำคัญกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น และนโยบายของรัฐบาลในเรื่องนี้ก็ชัดเจน นักศึกษาจึงสนใจสมัครในกลุ่มวิชาดังกล่าวเพิ่มขึ้น
รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องของการปรับพื้นฐานในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ มทร.ธัญบุรี ได้ดำเนินการสอนปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาที่สอบตรงกับมหาวิทยาลัยแล้ว ส่วนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากแอดมิชชั่น มทร.ธัญบุรีจะเปิดสอนเสริมให้เมื่อเปิดเทอม

สำหรับจำนวนของนักศึกษาที่เข้ารับการปรับพื้นฐานในปีนี้ มีจำนวนเท่ากับปีที่ผ่านมา เพราะวัดจากคะแนนที่สอบเข้าแต่จะแตกต่างกันในเรื่องของข้อสอบ ซึ่งปีนี้แบ่งข้อสอบออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มศึกษาศาสตร์ และกลุ่มสังคม จึงมีความละเอียดมากขึ้น ทำให้ข้อสอบกระจาย มีการกำหนดความยากง่ายที่ต่างกัน แต่ให้เชื่อมโยงกับสาขาที่เรียน ซึ่งแต่เดิมแบ่งข้อสอบออกเป็น 2 กลุ่มเท่านั้น ทำให้นักศึกษาที่สอบครู อาจต้องทำข้อสอบของวิศวะ ทำให้ยาก และนักศึกษาไม่ผ่านการประเมินเป็นจำนวนมาก
“จากการเก็บสถิติการสมัครเข้าเรียนต่อใน มทร.ธัญบุรี พบว่า มีผู้สมัครมาจากทั้ง 77 จังหวัด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า มทร.ธัญบุรี เป็นที่รู้จักของนักเรียน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีมาก โดยส่วนใหญ่จะมาจากจังหวัดรอบมหาวิทยาลัย ได้แก่ ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร อยุธยา นนทบุรี สมุทรปราการ ลพบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี” ผศ.ดร.ปานเพชร กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น