ด่วน..! ม.เกษตรศาสตร์ รับตรง วิทยคอม ภาคพิเศษ

      ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีประจําปีการศึกษา 2555
ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ   ซึ่งสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

http://www.cs.sci.ku.ac.th/compe
 
 
ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 จนถึงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2555   และยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสาร        
ให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่ เวลา 8.30 – 16.00 น.

ค่าสมัครชุดละ 300 บาท     (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์)