คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มจธ.รับนศ.ปริญญาโท

UploadImage

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี  ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2555

เปิดรับสมัครปริญญาโท ตั้งแต่บัดนี้ – 1 มิถุนายน  2555

สัมภาษณ์ 7-8 มิถุนายน 2555

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 15 มิถุนายน 2555

•หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (M.Sc.) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
•หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (M.Sc.) สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
•หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (M.Sc.) สาขาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ
•หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (M.Sc.) สาขาเทคโนโลยีชีวเคมี
•หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (M.Sc.) สาขาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ

•หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
•หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
•หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
•หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) สาขาเทคโนโลยีชีวเคมี


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bioresources.kmutt.ac.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.02-470-7705-6

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น