รับตรง หลัง Admissions พระจอมเกล้าธนบุรี 2555

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดให้โอกาสนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียนได้มีโอกาสเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2555 โดยเปิดรับนักศึกษาหลัง Admission ในสาขาต่าง ๆ ดังนี้
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเครื่องกล โยธา ไฟฟ้า อุตสาหการ สื่อสารการศึกษา การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) และวิศวกรรมอัตโนมัติ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
น้อง ๆ คนไหนที่ยังไม่มีที่เรียนขอให้รีบสมัครเข้ามาได้เลย เราจะเปิดตั้งแต่วันที่ 14 - 28 พ.ค. 2555 นี้เท่านั้น 
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://admission.kmutt.ac.th/bachelor/