ประกวดเรียงความ"เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในยุคสื่อสังคมออนไลน์"

             UploadImage
  
          เมื่อโลกสังคมออนไลน์ในปัจจุบันที่ผู้คนต่างอ้างสิทธิและเสรีภาพ
     ในการแสดงความคิดเห็น
แท้จริงแล้วมันคือการแสดงบทบาทบนเวทีแห่ง
               เสรีภาพที่ไร้การปิดกั้น หรือ เสรีภาพที่ไร้ความรับผิดชอบ??
          
         โครงการสหรัฐอเมริกาศึกษา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนเหล่านิสิต – นักศึกษา และนักรบหลังแป้นพิมพ์ทุกท่านส่งผลงานเข้าร่วมในโครงการประกวดเขียนเรียง ความระดับอุดมศึกษาภายใต้หัวข้อเรื่อง "เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในยุคสื่อสังคมออนไลน์" (Freedom of Expression in the Social Media Era)ซึ่ง จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการแสดงความ คิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ในยุคที่สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)เป็นช่องทางสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นอย่าง เสรี อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สะท้อนมุมมองแนวคิดของตนต่อหัว ข้อดังกล่าวควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการเขียน

ร่วมแชร์ความคิดเห็นมาได้ความยาวไม่เกิน 6 หน้ากระดาษ A4 ตั้งแต่วันนี้ถึง 13 กรกฎาคม'55 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: www.facebook.com/ASPthailand

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น