รอบหลัง Ad / รับตรงสาขาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์
เวปไซต์ประจำโครงการ : http://www.hum.ku.ac.th/webkitman/index_kitman_2555.html
facebook : http://www.facebook.com/pages/KITMAN/134237356694440
แผนและหลักการรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรการจัดการการท่องที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) โดยวิธีรับตรง ไม่ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ สำหรับปีการศึกษา 2555
 1.       ช่วงระยะเวลาการรับสมัคร การสอบ และการเปิดภาคการศึกษา
1.1  ระยะเวลาการรับสมัคร  19 กันยายน 2554 – 9 พฤษภาคม 2555
รับสมัครเฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ
เวลา 9.00 – 12.00 และ 13.00 – 16.00 น.
1.2  วันสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉพาะนักเรียนจาก โรงเรียนนานาชาติหรือสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ที่ไม่มีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS
อังคารที่ 8 พฤษภาคม 2555
1.3  วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2555
1.4  วันสอบสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ) ศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555
1.5  วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2555
1.6  วันรายงานตัว ยืนยันสิทธิ์ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 4 – 5 มิถุนายน 2555
1.7  ช่วงเวลาการเปิดภาคการศึกษา ต้นเดือนสิงหาคม 2555
 2.      สถานที่สมัครสอบและบุคลากรผู้รับผิดชอบ
สถานที่สมัครสอบ: ศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์
โทรศัพท์ 02 579 5566 ต่อ 1101, 1104
บุคลากรผู้รับผิดชอบ:  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย: โทรศัพท์ 081 801 2727  e-mail: fhumnnw@ku.ac.th
อาจารย์เจริญพร เพ็ชรกิจ: โทรศัพท์ 081 485 0085 e-mail: fhumjpp@ku.ac.th
3.      คุณสมบัติผู้สมัคร
3.1 กรณีนักเรียนจากโรงเรียนไทย
     3.1.1 สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า) โดยมี GPA ณ วันสมัคร ไม่น้อยกว่า 2.75 และ
     3.1.2 มีผลคะแนน GAT และ PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) หรือ GAT และ PAT 7   (ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ) ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถนำผลคะแนน GAT และ  PAT ครั้งใดก็ได้ในรอบ 2 ปี นับจนถึงวันสมัคร มาใช้ในการสมัครสอบ และ
     3.1.3 มีคุณสมบัติอื่นๆตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2548 
3.2 กรณีนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติหรือจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ     
     3.2.1 สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามระบบการศึกษาของโรงเรียนนั้น (เช่น มัธยมศึกษาปีที่ 6, เกรด 12, ปี 12) โดยมี GPA ณ วันสมัคร ไม่น้อยกว่า  2.75 ทั้งนี้ต้องมีจดหมายรับรองการเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก              กระทรวงศึกษาธิการ และ
     3.2.2 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL Score แบบ IBT 75 คะแนนขึ้นไป   หรือ IELTS Score 6.0 ขึ้นไป   หรือผ่านการสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ซึ่งจะจัดสอบให้แก่นักเรียนที่ไม่มีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ทั้งนี้นักเรียนต้องจ่ายค่าสอบภาษาอังกฤษแยกต่างหากจากค่าสมัครสอบเข้าศึกษา ในหลักสูตรฯ) และ
    3.2.3 มีคุณสมบัติอื่นๆตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2548 
 4.      เอกสารในการสมัคร
4.1 กรณีนักเรียนจากโรงเรียนไทย
           - ใบรับรองผลการศึกษา (transcript) ฉบับจริงพร้อมสำเนาที่รับรองถูกต้อง 4 ฉบับ
           - รูปสีขนาด 2” จำนวน 4 รูป พร้อมเขียนชื่อด้านหลัง
           - ใบแจ้งคะแนนผล GAT และ PAT ฉบับจริงพร้อมสำเนาที่รับรองถูกต้อง 4 ฉบับ
           - เรียงความชี้แจงความประสงค์ในการเข้าศึกษาหลักสูตรการจัดการการท่องที่ ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) ขนาดไม่เกิน 500       คำ จำนวน 4 สำเนา
           - บัตรประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนาที่รับรองถูกต้อง 4 ฉบับ       
           - ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงพร้อมสำเนาที่รับรองถูกต้อง 4 ฉบับ
            - ค่าสมัครสอบ 1,500 บาท
4.2 กรณีนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติหรือจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
           - ใบรับรองผลการศึกษา (transcript) ฉบับจริงพร้อมสำเนาที่รับรองถูกต้อง 4 ฉบับ
           - รูปสีขนาด 2” จำนวน 4 รูป พร้อมเขียนชื่อด้านหลัง
           - ใบแจ้งคะแนนผล TOEFL หรือ IELTS ฉบับจริงพร้อมสำเนาที่รับรองถูกต้อง 4 ฉบับ
              (หากไม่มีผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS นักเรียนจำเป็นต้องสมัครสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน
               ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีค่าสอบภาษาอังกฤษแยกต่างหาก 1,500 บาท)
           - เรียงความชี้แจงความประสงค์ในการเข้าศึกษาหลักสูตรการจัดการการท่องที่ ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) ขนาดไม่เกิน 500       คำ จำนวน 4 สำเนา
           - บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริงพร้อมสำเนาที่รับรองถูกต้อง 4 ฉบับ   
           - ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงพร้อมสำเนาที่รับรองถูกต้อง 4 ฉบับ
           - ค่าสมัครสอบ 1,500 บาท
 5.      วิธีการและเกณฑ์การคัดเลือก
การคัดเลือกประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
5.1  กรณีนักเรียนจากโรงเรียนไทย: คะแนนรวมจากการถ่วงน้ำหนักคะแนน GPA ซึ่งมีค่าน้ำหนัก 10% คะแนน GAT และ PAT มี ค่าน้ำหนัก 50%  
กรณีนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติหรือต่างประเทศ: คะแนนรวมจากการถ่วงน้ำหนักคะแนน GPA ซึ่งมีค่าน้ำหนัก 10% และ คะแนนสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ซึ่งมีค่าน้ำหนัก 50%  
ผู้ที่ได้คะแนนในส่วนนี้สูงสุด 70 อันดับแรก มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ด้วยภาษาอังกฤษ
5.2 การสอบสัมภาษณ์ด้วยภาษาอังกฤษ ซึ่งมีค่าน้ำหนัก 40%        
      ทั้งนี้ เรียงความที่นักเรียนส่งมาเพื่อชี้แจงความประสงค์ในการเข้าศึกษาหลักสูตรการ จัดการ       การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) จะนำมาใช้ประกอบการสอบสัมภาษณ์
โครงการฯจะคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนสอบรวมทั้งหมดสูงสุด จำนวน 40 คน เข้าศึกษาต่อ ทั้งนี้กำหนดสำรองไว้ 10 คน
   หมายเหตุ คุณสมบัติอื่นๆ ของผู้สมัคร ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีตามของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2548 ประกอบด้วย                 
  1. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
  2. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย
  3. ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
  4. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น