เปิดโผ 20 สาขา - คณะ ยอดฮิต Admissions 55

UploadImage


คณะ - สาขา ที่มีผู้สมัครเลือกมากที่สุด 20 อันดับแรก จากที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ประกาศผลแอดมิสชั่นส์ ประจำปีการศึกษา 2555

      อันดับ 1 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จำนวนรับ 56 คน จำนวนผู้สมัคร2,850 คน อัตราการแข่งขัน 1: 51
   
     อันดับ 2
ณะ วิทยาศาสตร์ หาดใหญ่ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) รับ 160 คน จำนวนผู้สมัคร 1,906 คน อัตราการแข่งขัน 1:12
     อันดับ 3 ณะครุศาตร์ จุฬาฯ รับ 150 คน สมัคร 1,813 คน อัตราการแข่งขัน 1:13
     อันดับ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) รับ 350 คน สมัคร 1,810คน อัตราการแข่งขัน 1:5
     อันดับ 5 คณะ ครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) รับ 60 คน สมัคร 1,784 คน อัตราการแข่งขัน 1:30
     อันดับ 6 คณะ วารสารศาสาตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) รับ 200 คน สมัคร 1,772 คน อัตราการแข่งขัน 1:9
     อันดับ 7 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) รับ 840 คน สมัคร 1,748 คน อัตราการแข่งขัน 1:3
     อันดับ 8 คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) รับ 175 คน สมัคร 1,652 คน อัตราการแข่งขัน 1:10
     อันดับ 9 คณะวิทยาศาสตร์ มศก. รับ 300 คน สมัคร 1,611 คน อัตราการแข่งขัน 1:6
     อันดับ 10 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับ 50 คน สมัคร 1,310 คน อัตราการแข่งขัน 1:27
     อันดับ 11 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) รับ 24 คน สมัคร 1,293 คน อัตราการแข่งขัน 1:54
     อันดับ 12 คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.) รับ 30 คน สมัคร 1,272 คน อัตราการแข่งขัน 1:43
     อันดับ 13 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) รับ 100 คน สมัคร 1,228 คน อัตราการแข่งขัน 1:13
     อันดับ 14 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) รับ 230 คน สมัคร 1,203 คน อัตราการแข่งขัน 1:6
     อันดับ 15 คณะเศรษฐศาสตร์ภาคพิเศษ มช. รับ 180 คน สมัคร 1,164 คน อัตราการแข่งขัน 1:7
     อันดับ 16 คณะ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)รับ 60 คน สมัคร 1,155 คน อัตราการแข่งขัน 1:20
     อันดับ 17 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มธ. รับ 45 คน สมัคร 1,154 คน อัตราการแข่งขัน 1:26
     อันดับ18 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ รับ 100 คน สมัคร 1,115 คน อัตรา 1:12
     อันดับ 19 พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย รับ 60 คน  

      อันดับ 20 คณะบริหารธุรกิจ มช. รับ 100 คน สมัคร 1,100 คน อัตราการแข่งขัน 1:11

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น