รับตรง หัวเฉียว วิทยทายศาสตร์สุขภาพ รอบพิเศษ ถึง 25 พ.ค. นี้** หมายเหตุ : คณะเภสัชศาสตร์ (คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 17,500 คะแนน)
คะแนน O-Net ภาษาอังกฤษ

คณะเภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด และแพทย์แผนจีน  ต้องไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ต้องไม่ต่ำกว่า 15 คะแนน  ถึงจะมีสิทธิ์สมัครรอบพิเศษได้

 สมัครรอบพิเศษ  ยื่นคะแนน Admission (O-net , GAT , PAT2) (เฉพาะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ เท่านั้น!!)
 สมัครด้วยตนเอง ถึงวันที่ 25 พ.ค. 55 นี้
 สอบสัมภาษณ์