รับตรง หัวเฉียว 55

เปิดรับสมัครวันที่ 23 เมษายน - 8 มิถุนายน 2555  (เฉพาะสายวิทยาศาสตร์รับสมัครถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2555)

1.  ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถเลือกคณะสาขาวิชา ได้ 4 อันดับ โดยนำผลคะแนนสอบ O-NET วิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) ตามองค์ประกอบค่าน้ำหนักคะแนน ดังนี้  

GPAX 20 %    GAT 20%      PAT2  30%      ONET 30%

กำหนด คะแนนขั้นต่ำ O-Net วิชาภาษาอังกฤษ จะต้องได้ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละคณะวิชา ดังนี้
คณะวิชา
คะแนน O-Net วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า
1.คณะพยาบาลศาสตร์
25
2.คณะเภสัชศาสตร์
25
3.คณะเทคนิคการแพทย์
25
4.คณะกายภาพบำบัด
25
5.คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
20
6.คณะการแพทย์แผนจีน
25
2.  ผู้ที่สมัครคณะอื่นๆ คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว
เว็บไซต์หลักการรับสมัคร  http://admission.hcu.ac.th/