รับตรงด้วยวิธีพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร ม.ขอนแก่น 2555

 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถ พิเศษ และมีศักยภาพสูง จึงได้มีนโยบายที่จะขยายโอกาส และเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ระบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว หรือการจัดการศึกษา ที่เป็นกระบวนการสอนตามศักยภาพและความสนใจของผู้เรียน (Home School) ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในระดับสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงประกาศรับนักเรียนดังกล่าวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2555  รับสมัคร  22-25 พฤษภาคม 2555
รายละเอียดhttp://reg2.kku.ac.th/eregistration/2555/homeschool/HomeSchool.pdf
ใบสมัคร http://reg2.kku.ac.th/eregistration/2555/homeschool/homeschool_form.pdf