รอบหลัง Ad / โอกาสสุดท้าย TEP&TEPE วิศวะอินเตอร์ มธ.

UploadImage
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน(Twinning Engineering Programmes หรือ TEP) เป็นหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่จัดให้นักศึกษาเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์ใน 2 ปีแรก และใน 2 ปีหลัง ศึกษาที่
มหาวิทยาลัยในความร่วมมือ ณ ต่างประเทศ (The University of Nottingham ประเทศอังกฤษ หรือ the University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย)เพื่อสำเร็จหลักสูตร


ขณะที่โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat English Programme of Engineering หรือTEPE)จัดให้นักศึกษาเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบหลักสูตร โดยทั้งสองโครงการได้จัดระบบการเรียนการสอนหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาที่เปิดรับ ได้แก่
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

สามารถสมัครได้ 3 วิธี ดังนี้

1. ยื่นผลการเรียนดี
2. ยื่นคะแนนมาตรฐาน
3. สอบข้อเขียน

ทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การรับสมัคร

วิธีที่ 1 (ยื่นเกรดเกิน 3.00 + คะแนนภาษาอังกฤษ) และ
วิธีที่ 2 (ยื่นคะแนนมาตราฐาน) มีกำหนดการดังนี้ช่วงเวลาการสมัครและ
ยื่นเอกสาร

การประกาศรายชื่อผู้มีสถานะการสมัครสมบูรณ์

วันสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
(ทางเว็บไซต์)
ช่วงเวลาการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับโครงการฯ
(โปรดอ่านเงื่อนไขอย่างโดยละเอียด)***

6 เม.ย. – 10 พ.ค. 2555 (อ.) 15 พ.ค. 2555 (ศ.) 18 พ.ค. 2555 (ศ.) 18 พ.ค. 2555 19 - 22   พ.ค. 2555 

ทั้งนี้ การรับสมัครโดยการยื่นคะแนนผลการเรียนดีผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนมาตรฐานสำหรับวิชาภาษาอังกฤษมายื่นด้วย

ส่วนการรับสมัครโดยการยื่นคะแนนมาตรฐาน สามรถดูรายละเอียดได้ในไฟล์ทีแนบมาด้วย


วิธีที่ 3 (สอบข้อเขียน)

รับสมัคร 25 ก.พ. - 10 พ.ค. 2555
สอบข้อเขียน  16 พ.ค. 2555
สอบสัมภาษณ์  18 พ.ค. 2555
ประกาศผล  18 พ.ค. 2555


น้องๆท่านใดสนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โครงการ TEP&TEPE โทร 087-325-2653/ 087-325-3074
หรือทางเว็บไซต์ www.tep.engr.tu.ac.th
หรือทางอีเมลล์ tep_info@engr.tu.ac.th

และัทางเฟสบุค tep.tepe.pr@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น