รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ มก. ศรีราชา รอบ2

รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้า ศึกษาตามโครงการขยายโอกาสทางการ ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 2  หมดเขต  4 พฤษภาคม 2555
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้า ศึกษาตามโครงการรับนักเรียนที่มี ความสามารถพิเศษ ด้านวิชาการ/ด้านกีฬา
ประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 2   หมดเขต 4 พฤษภามคม 2555
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้า ศึกษาตามโครงการรับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 2 หมดเขต  4 พฤษภาคม 2555
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 2  หมดเขต 7 พฤษภาคม 2555

รายละเอียดทั้งหมด  http://www.renvi.src.ku.ac.th/admission/index.php