สอบอีกแล้ว"Standard Test"หวังวัดมาตรฐานนักเรียนทุกชั้น

UploadImage
     
“สุชาติ” คิดดังปฏิรูปการศึกษารอบใหม่ จะเริ่มด้วยการจัดทดสอบมาตรฐานทุกระดับชั้น พร้อมใช้ผลทดสอบนี้ในการพิจารณาความดีความชอบของครู ผู้บริหาร หวังให้กระตุ้นครูหัน
กลับมาตั้งใจสอน ผู้บริหารหันมาดูแลสถานศึกษา ส่งผลคุณภาพการเรียนการสอนมีมาตรฐานขึ้น

       ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าว ถึงความคืบหน้าในการปฏิรูปการศึกษารอบใหม่ตามกรอบข้อเสนอปฏิรูปการศึกษาของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ หรือทีดีอาร์ไอ ว่าเพื่อให้การปฏิรูปการศึกษารอบใหม่เดินหน้าได้ ตนจึงวางแผนให้มีการประชุมผู้บริหาร ศธ.สัปดาห์ละ 2 ครั้ง เพื่อกำหนดเป้าหมายและแผนงานดำเนินการในระยะต่างๆ แต่เรื่องแรกที่จะดำเนินการ คือ จะให้มีการทดสอบมาตรฐาน หรือ Standard Test ใน ทุกระดับชั้น โดยจะใช้ข้อสอบกลางในการทดสอบ เพื่อจะได้รู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แท้จริงของนักเรียนแต่ละโรงเรียนและ สามารถเปรียบเทียบมาตรฐานของสถานศึกษาแต่ละแห่งได้โดยใช้คะแนน Standard Test เป็นตัวพิจารณา แต่หากให้โรงเรียนวัดผลเองแล้ว อาจไม่สามารวัดและเปรียบเทียบมาตรฐานกันได้เพราะข้อสอบของแต่ละโรงเรียนยาก ง่ายไม่เท่ากัน
     
       ที่สำคัญ ได้วางแผนนำผลการทดสอบ Standard Test ที่ได้ มาใช้ประกอบการพิจารณาให้ความดีความชอบและเลื่อนวิทยาฐานะครูด้วย ตนต้องการให้การประเมินครูวัดจากผลการปฏิบัติงานจริง ครูจะได้ตั้งใจสอนนักเรียนซึ่งจะส่งผลให้การเรียนการสอนมีคุณภาพขึ้น ขณะที่นักเรียนจะถูกจูงใจให้ตั้งใจสอบ ด้วยการกำหนดให้ใช้คะแนน Standard Test ร่วมกับคะแนนทดสอบของโรงเรียนในการพิจารณาให้เกรดนักเรียน ตัวอย่างเช่น ใช้คะแนนทดสอบของโรงเรียน ร้อยละ 80 ใช้คะแนน Standard Test ร้อยละ 20
     
       “ถ้ามีการสอบ Standard Test แล้ว ครูจะสอนตามใจตัวเองต่อไปไม่ได้ แต่จะต้องอ่านแนวข้อสอบ Standard Test แล้วสอนให้ถูกทาง ที่ผ่านมา ครูบางส่วนก็สอนตามใจตัวเอง ออกข้อสอบตามใจตัวเอง เพราะเขาไม่ต้องรับผิดชอบอะไร ซึ่งมันให้ทำให้เด็กเสียโอกาส ต่อไปถ้าครูสอนไม่ดี เด็กได้ทำสอบไม่ได้ ก็จะมีผลโดยตรงต่อตัวครูเอง เพราะฉะนั้น ครูจะตั้งใจสอนมากขึ้น และจะมีผลไปถึงการประเมินความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษาด้วย เพราะโดยปกติแล้ว การประเมินผู้บริหารโรงเรียนก็จะพิจารณาจากผลงานครูและนักเรียน” รมว.ศึกษาธิการ
     
       ศ.ดร.สุชาติกล่าวต่อว่า ดังนั้น การปฏิรูปการศึกษารอบใหม่นี้ต้องเริ่มต้นด้วยการมี Standard Test ก่อน เพราะถ้าทำให้สำเร็จก็จะส่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีหลายอย่างตามมา เราวางแผนจูงใจให้คนที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือด้วยการให้ผลประโยชน์ตอบแทน เช่น ให้คะแนน Standard Test มีผลต่อการประเมินความดีความชอบของครู เพราะฉะนั้น ครูก็จะตั้งใจสอนมากขึ้น จูงใจนักเรียนโดยให้ใช้คะแนน Standard Test เป็นส่วนหนึ่งของการตัดเกรด นักเรียนก็จะตั้งใจเรียน แม้แต่ผู้บริหารก็จะหันมาตั้งใจทำงาน เพราะผลงานของครู นักเรียนจะมีผลโดยตรงต่อการประเมิน อย่างไรก็ตาม นโยบายนี้จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อ ทุกฝ่ายยอมรับแนวคิดนี้ และต้องมีความพร้อมเพียงพอด้วย โดยเฉพาะความพร้อมของข้อสอบ โดยเบื้องต้น ตั้งใจจะให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบจัดสอบ Standard Test : ผู้จัดการออนไลน์