ศิลปากรอินเตอร์ สร้างบัณฑิตคุณภาพป้อนท่องเที่ยว-โรงแรม


UploadImage

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดมุมมองธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวไทย เชื่อประเทศไทยเป็นจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลก เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพในการดึงดูด
ทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์และ วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว อาหาร และการต้อนรับอันอบอุ่นของคนไทย ที่ส่งผลต่อการสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศ พร้อมเสนอแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว ควรเน้นความเป็นนานาชาติแต่แฝงไว้ด้วยการบริการอย่างไทย ผนวกการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เน้นการสร้างให้นักศึกษารู้จริง ปฏิบัติจริง และเก่งบริหารจัดการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

UploadImage

          มร. โรเบิร์ต แมคเคนซี่ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากรกล่าวว่า ธุรกิจด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวในปัจจุบันกำลังเติบโตมากขึ้น เพราะประเทศไทยมีข้อเสนอที่ดีต่อนักท่องเที่ยวทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อทางธุรกิจหรือการพักผ่อน อุดมไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พร้อมทางเลือกมากมายต่อนักท่องเที่ยว ทั้งในเรื่องของการเยี่ยมชมวัดโบราณ เกาะและชายหาดที่งดงาม หรืออุทยานแห่งชาติ ผสมผสานกับอาหาอันเลิศรส สภาพอากาศที่น่าดึงดูด และการต้อนรับอย่างอบอุ่นของคนไทย นักท่องเที่ยวจึงถูกดึงดูดมายังหลายสิ่งมหัศจรรย์ของประเทศไทยผ่านหลากหลาย เหตุผลซึ่งถือเป็นหนึ่งในธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้เป็น อย่างสูงหากมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดี โดยในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับประโยชน์อย่างมากมายจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยมูลค่า กว่า 6% ของ GDPมาจากภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

          มร. โรเบิร์ต กล่าวเพิ่มเติมว่า ถึงแม้ว่า ประเทศไทยจะพบกับอุปสรรคจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการประท้วงทางการเมืองที่เพิ่งผ่านมาไม่นาน ซึ่งอาจส่งผลต่อความเสียหายด้านการท่องเที่ยว แต่อย่างไรก็ตามตัวเลขนักเดินทางก็ยังคงลอยตัวซึ่งเมื่อในปี 2011 มีนักท่องเที่ยวประมาณ19 ล้านคนจากต่างประเทศเข้ามาเมืองไทย ซึ่งเพิ่มขึ้นมากจากปีก่อนหน้าประมาณ 13-15 ล้านคนและในปี 2012 นี้ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมากกว่า 19.5 ล้าน คน ซึ่งเป็นเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นกว่า 26%ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนรัสเซีย และประเทศในอาเซียนและคาดว่ารายได้จากการการท่องเที่ยวสำหรับปี 2012จะมากกวว่า 25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 800 กว่าล้านบาท ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 28% อย่างไรก็ตามการที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยว จนทำให้นักลงทุน ผู้ประกอบการด้านธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมเข้ามาลง ทุนอย่างต่อเนื่อง นั่นก็หมายความว่าประเทศไทยก็มีความต้องการในบุคลากรที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น อย่างมาก เพื่อทำงานในอุตสาหกรรมที่จะสามารถรับมือกับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

          มร. โรเบิร์ต กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อที่จะเพิ่มความขีดความสามารถในเรื่องของการให้บริการด้านการท่องเที่ยว และการโรงแรมในประเทศไทย การศึกษาด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพัฒนาให้ดีเลิศ เพราะถือเป็นสถานที่ผลิตบุคลากรที่ก้าวเข้าสู่อาชีพด้านการโรงแรมและการท่อง เที่ยวต่อไป ดังนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นด่านแรกของการติดต่อสื่อสารกับบุคลที่มีความแตกต่างทางด้านเชื้อ ชาติและภาษา ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว อาจกล่าวได้ว่า เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกฝนในเรื่องของภาษาได้เป็น อย่างดี ตลอดจนการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาคำนึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม ก็มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มความสามารถให้นักเรียนสื่อสารได้อย่างเข้าใจและ ปรับตัวให้เข้าได้กับทุกสภาพแวดล้อมได้ ซึ่งส่งผลต่อการสื่อสารที่คล่องแคล่ว และเพิ่มความประทับใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของโรงแรมหรือแม้แต่การ เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนั่นเอง นอกจากนี้ การเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง และนำเอาทฤษฎีมาปรับใช้ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในชีวิตประจำวัน อย่างการฝึกปฏิบัติหรือการฝึกงานต่างๆ ก็เป็นวิธีที่จะสร้างให้นักเรียนพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่วงการอาชีพด้านธุรกิจ อุตสาหกรรมการบริการได้

          สำหรับหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรแรกที่เปิดสอนคือหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)สาขาการจัดการโรงแรมที่มีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันวาแตล ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลกทางด้านการโรงแรม การบริการและการท่องเที่ยวซึ่งเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนมากว่า 30 ปี มีสถานศึกษาด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวอยู่ใน 30 ประเทศทั่วโลกนอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรระดับปริญญาโทที่เปิดสอนด้วยเช่นกัน ได้แก่หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาย่อยการจัดการการโรงแรม (หลักสูตร 2 ปริญญา) ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและองค์กรชั้นนำในต่างประเทศ ทั่วโลก

          “สำหรับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีหลักสูตรนานาชาติด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวที่เปิดสอน ซึ่งการที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะด้านการบริการที่ดี ถือเป็นเรื่องท้าทาย แต่ทางวิทยาลัยฯ ก็มีการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติที่เข้มข้น นักศึกษาที่เข้ามาเรียนกับวิทยาลัยฯของเราจะต้องมีคุณภาพ ดังนั้น เราจึงพยายามคิดค้นแนวทางใหม่ๆที่จะปรับตัวให้ก้าวทันต่อธุรกิจการบริการที่ มีแนวโน้มความต้องการเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทั้งในประเทศไทยและหลายๆประเทศทั่ว โลก ซึ่งวิทยาลัยนานาชาติศิลปากร และการสร้างความร่วมมือกับสถาบันวาแตล ประเทศฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีของหลักสูตรด้านการโรงแรม เนื่องจากมีความสอดคล้องกับอุตสาหกรรมการบริการ โดยหลักสูตรของเราจะให้นักศึกษาทุกคนได้มีการพัฒนาความรู้ทั้งในเรื่องของ ทฤษฎีและการปฏิบัติมีศูนย์ปฎิบัติการฝึกอบรมที่เป็นภัตตาคารวาแตลซึ่งเป็น สถานปฏิบัติการที่จะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงาน ได้มีโอกาสแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง

          และเมื่อนักศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 ก็จะถูกส่งไปฝึกงานที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นระยะเวลา 3 เดือน ดังนั้นนักศึกษาจะรอบรู้ทุกด้าน ทั้งการบริหารและการจัดการโรงแรม ความรู้ทั่วไปในการแนะนำด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ทำให้พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าฝึกงานกับโรงแรม มากกว่า 90%ได้รับการจ้างงานในตำแหน่งพนักงานประจำทันทีที่จบงาน และนอกจากนี้ สิ่งที่วิทยาลัยฯคำนึงถึง นั่นคือ การสร้างความร่วมมือกับโรงแรมชั้นนำ โดยล่าสุด ได้มีการลงนามความตกลงร่วมกันกับสตาร์วู้ด กรุ๊ป เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าฝึกปฏิบัติจริงด้านการโรงแรมที่โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอร์ราตัน กรุงเทพฯ อีกด้วย“ มร. โรเบิร์ต กล่าว